Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen 2009-2017

Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen 2009-2017

Perioden Totaal heffingen (mln euro) Watersysteemheffing Watersysteemheffing totaal (mln euro) Watersysteemheffing Watersysteemheffing ingezetenen (mln euro) Watersysteemheffing Watersysteemheffing ongebouwd (mln euro) Watersysteemheffing Watersysteemheffing natuur (mln euro) Watersysteemheffing Watersysteemheffing gebouwd (mln euro) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer totaal (mln euro) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer ingezetenen (mln euro) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer ongebouwd (mln euro) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer natuur (mln euro) Heffing wegenbeheer Heffing wegenbeheer gebouwd (mln euro) Zuiveringsheffing Zuiveringsheffing totaal (mln euro) Zuiveringsheffing Zuiveringsheffing eenpersoonshuishoudens (mln euro) Zuiveringsheffing Zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden (mln euro) Zuiveringsheffing Zuiveringsheffing kleine bedrijven (mln euro) Zuiveringsheffing Zuiveringsheffing grote bedrijven (mln euro) Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing totaal (mln euro) Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing huishoudens (mln euro) Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing bedrijven (mln euro)
2009 2.173 999 378 122 1 498 35 16 3 0 16 1.097 105 695 33 265 12 5 7
2010 2.262 1.059 404 128 1 525 37 17 3 0 17 1.134 108 724 33 269 10 4 6
2011 2.343 1.104 429 129 2 545 37 16 3 0 17 1.176 113 749 35 279 9 3 6
2012 2.426 1.158 454 133 2 569 38 17 3 0 18 1.204 117 769 36 282 10 3 6
2013 2.504 1.223 480 140 2 601 35 15 3 0 16 1.221 122 780 37 283 9 3 6
2014 2.575 1.279 510 151 3 614 35 16 3 0 16 1.241 124 798 38 281 9 3 6
2015 2.643 1.344 533 158 4 649 36 16 3 0 16 1.255 126 820 39 270 9 3 6
2016 2.694 1.378 549 162 4 663 36 16 3 0 17 1.270 131 824 41 275 9 3 6
2017 2.742 1.422 576 167 4 675 37 17 4 0 17 1.275 134 823 38 279 8 3 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de opbrengst van de waterschapsheffingen.
Waterschappen leggen deze heffingen op om hun werkzaamheden te bekostigen.
De belangrijkste taken zijn waterkering (het tegengaan van overstromingen), waterbeheersing (de zorg voor het juiste waterpeil voor landbouw, natuur, bewoners) en de zorg voor de waterkwaliteit. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.
Het stelsel van waterschapsheffingen is in 2009 gewijzigd. Tot en met 2008 werden de kosten van waterkering, waterbeheersing en (vaar)wegenbeheer betaald uit zogenoemde omslagheffingen. De zorg voor de waterkwaliteit werd bekostigd uit de waterverontreinigingsheffing.
Met ingang van 2009 zijn de omslagheffingen en een deel van de 'oude' waterverontreinigingsheffing opgegaan in een nieuwe watersysteemheffing.
Het resterende deel van de waterverontreinigingsheffing, bestemd voor afvalwaterzuivering, heet voortaan zuiveringsheffing. Voor directe lozingen op oppervlaktewater kan een waterschap in het nieuwe stelsel een verontreinigingsheffing opleggen. Bij het wegenbeheer kan een waterschap ervoor kiezen om een aparte wegenheffing in te stellen of om de kosten van deze taak te betalen uit de watersysteemheffing.
De gegevens in de tabel zijn afkomstig uit de begrotingen die de waterschappen voorafgaand aan het verslagjaar vaststellen.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers voor meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 20 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

De indeling van waterschappen is voor het laatst herzien op 1 januari 2017 en telt vanaf die datum 21 waterschappen. Het waterschap Limburg is toegevoegd per 2017 en is ontstaan door een fusie van Waterschap Peel en Maasvallei met Waterschap Roer en Overmaas. Voor een compleet overzicht van waterschappen en mutaties, zie paragraaf 3: Overzicht populatie waterschappen 2004-heden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal heffingen
Totale opbrengst van de waterschapsheffingen. De opbrengsten zijn in deze tabel bruto weergegeven, dat wil zeggen de totale opgelegde belastingen vóór aftrek van oninbare bedragen en kwijtscheldingen.
Watersysteemheffing
De heffing die opgelegd wordt om de kosten te dekken van de zorg voor het watersysteem in het gebied van het betreffende waterschap. Dit betreft onder andere de zorg voor waterkering (veilige dijken) en het waterpeil.
Watersysteemheffing totaal
De heffing die opgelegd wordt om de kosten te dekken van de zorg voor het watersysteem in het gebied van het betreffende waterschap. Dit betreft onder andere de zorg voor waterkering (veilige dijken) en het waterpeil.
Watersysteemheffing ingezetenen
Het deel van de watersysteemheffing dat wordt geheven op woonruimten.
Gebruikers van bedrijfsruimten worden niet in de ingezetenenomslag betrokken. De belastingplichtige voor deze heffing is de (hoofd)bewoner van de woonruimte. Het tarief voor de heffing is een vast bedrag per woonruimte.
Watersysteemheffing ongebouwd
Het deel van de watersysteemheffing dat wordt geheven op ongebouwde eigendommen, niet zijnde natuurterreinen. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan grondbezitters. Maatstaf voor de heffing is het aantal hectare in bezit.
Watersysteemheffing natuur
Het deel van de watersysteemheffing dat wordt geheven op natuurterreinen.
Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan de bezitters van natuurterreinen. Maatstaf voor de heffing is het aantal hectare in bezit.
Watersysteemheffing gebouwd
Het deel van de watersysteemheffing dat wordt geheven op gebouwde onroerende zaken. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden. Maatstaf voor de heffing is de waarde van het gebouwde eigendom volgens de Wet waardering onroerende zaken (Woz).
Heffing wegenbeheer
De heffing die opgelegd wordt om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer en het onderhoud van wegen. Niet alle waterschappen leggen deze heffing op. Sommige waterschappen dekken de kosten voor wegen uit de Watersysteemheffing. Bovendien hebben niet alle waterschappen wegen in beheer.
Heffing wegenbeheer totaal
De heffing die opgelegd wordt om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer en het onderhoud van wegen. Niet alle waterschappen leggen deze heffing op. Sommige waterschappen dekken de kosten voor wegen uit de Watersysteemheffing. Bovendien hebben niet alle waterschappen wegen in beheer.
Heffing wegenbeheer ingezetenen
Het deel van de heffing wegenbeheer dat wordt geheven op woonruimten. De belastingplichtige voor deze heffing is de (hoofd)bewoner van de woonruimte. Het tarief voor de heffing is een vast bedrag per woonruimte.
Heffing wegenbeheer ongebouwd
Het deel van de heffing wegenbeheer dat wordt geheven op ongebouwde eigendommen, niet zijnde natuurterreinen. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan grondbezitters. Maatstaf voor de heffing is het aantal hectare in bezit.
Heffing wegenbeheer natuur
Het deel van de heffing wegenbeheer dat wordt geheven op natuurterreinen.
Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan de bezitters van natuurterreinen. Maatstaf voor de heffing is het aantal hectare in bezit.
Heffing wegenbeheer gebouwd
Het deel van de heffing wegenbeheer dat wordt geheven op gebouwde onroerende zaken. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden. Grondslag voor de heffing is de waarde van het gebouwde eigendom volgens de Wet waardering onroerende zaken (Woz).
Zuiveringsheffing
De heffing die wordt opgelegd om de kosten te dekken voor het zuiveren van afvalwater. De heffing wordt opgelegd aan huishoudens of bedrijven die afvalwater lozen op een riool of een zuiveringsinstallatie. Voor de heffing geldt als maatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd, waarbij de vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden.
Zuiveringsheffing totaal
De heffing die wordt opgelegd om de kosten te dekken voor het zuiveren van afvalwater. De heffing wordt opgelegd aan huishoudens of bedrijven die afvalwater lozen op een riool of een zuiveringsinstallatie. Voor de heffing geldt als maatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd, waarbij de vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden.
Zuiveringsheffing eenpersoonshuishoudens
De zuiveringsheffing die aan eenpersoonshuishoudens wordt opgelegd. Aan een éénpersoonshuishouden wordt één vervuilingseenheid (v.e.) in rekening gebracht (de vervuilingseenheid is een maat voor de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd).
Zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden
De zuiveringsheffing die aan meerpersoonshuishoudens wordt opgelegd. Aan een meerpersoonshuishouden worden drie vervuilingseenheden in rekening gebracht (de vervuilingseenheid is een maat voor de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd ).
Zuiveringsheffing kleine bedrijven
De zuiveringsheffing die aan kleine bedrijven wordt opgelegd. Voor deze bedrijven vindt de vaststelling van de vervuilingswaarde plaats op basis van gegevens over grondstoffenverbruik, productie, personeelssterkte of waterverbruik. Als de waarde minder dan vijf vervuilingseenheden bedraagt, wordt de vervuilingswaarde van deze bedrijven gesteld op drie vervuilingseenheden. De vervuilingseenheid is een maat voor de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd.
Zuiveringsheffing grote bedrijven
De zuiveringsheffing die aan grote bedrijven wordt opgelegd. De vervuilingswaarde van het door bedrijven geloosde afvalwater wordt voor de grote bedrijven (vijf of meer vervuilingeenheden) berekend door middel van meting en bemonstering. Op basis van deze meting wordt het aantal vervuilingseenheden vastgesteld. De vervuilingseenheid is een maat voor de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd.
Verontreinigingsheffing
De heffing die wordt opgelegd aan huishoudens, bedrijven of instellingen die afvalwater lozen op het oppervlaktewater. De opbrengst komt ten goede aan het watersysteembeheer. Voor de heffing geldt als maatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd, waarbij de vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden.
Verontreinigingsheffing totaal
De heffing die wordt opgelegd aan huishoudens, bedrijven of instellingen die afvalwater lozen op het oppervlaktewater. De opbrengst komt ten goede aan het watersysteembeheer. Voor de heffing geldt als maatstaf de vervuilingswaarde van de stoffen die in een kalenderjaar worden afgevoerd, waarbij de vervuilingswaarde wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden.
Verontreinigingsheffing huishoudens
De verontreinigingsheffing die wordt opgelegd aan huishoudens.
Verontreinigingsheffing bedrijven
De verontreinigingsheffing die wordt opgelegd aan bedrijven. Hieronder zijn ook begrepen de beheerders van (riool) overstorten en van waterzuiveringsinstallaties.