Werkloosheid verder gedaald

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Dit meldt CBS.

UWV: meer WW-uitkeringen vanuit seizoengevoelige sectoren 

Bij UWV komt het aantal lopende WW-uitkeringen eind januari 2016 uit op 465 duizend, bijna 19 duizend meer dan in december vorig jaar. In seizoengevoelige sectoren zoals bouwnijverheid, landbouw en uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen relatief het sterkst toe. Ook in januari vorig jaar nam de WW stevig toe ten opzichte van de maand daarvoor. Dat was nog voor de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in juli 2015. Met de invoering daarvan is er een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening die een structureel verhogend effect heeft op het aantal lopende WW-uitkeringen.

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Daling werkloosheid

De werkloosheid onder 25- tot 45-jarigen is sinds januari 2014 vrijwel voortdurend gedaald. Deze bedroeg 4,9 procent van de beroepsbevolking in januari 2016 tegen 5,4 procent drie maanden eerder. Ook onder jongeren begon de werkloosheid in 2014 af te nemen, al daalde deze niet continu. Sinds 2015 fluctueert de jeugdwerkloosheid rond de 11 à 11,5 procent en ligt daarmee wel duidelijk lager dan in januari 2014.

Bij 45-plussers bleef een daling van de werkloosheid in eerste instantie uit. Maar deze is met name in de afgelopen drie maanden gedaald. In de periode oktober-januari ging de werkloosheid onder 45-plussers van 6,6 naar 6,2 procent.

Werkloosheid naar leeftijd (seizoensgecorrigeerd)

Zowel minder werkloosheid onder mannen als vrouwen

In de periode oktober-januari is voor mannen en vrouwen het werkloosheidspercentage in vrijwel gelijke mate afgenomen. In januari was 6,9 procent van de vrouwen in de beroepsbevolking werkloos en 6,1 procent van de mannen. Vooral vrouwen van 25 tot 45 jaar zijn vaker werkloos dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Meer mensen met werk

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar van wie er 8,3 miljoen betaald werk hadden in januari. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Sinds oktober 2015 zijn er 18 duizend werkenden bijgekomen. Deze toename komt geheel voor rekening van 45-plussers. Van de 8,3 miljoen mensen met betaald werk, hebben er ongeveer negen van de tien een baan  van 12  uur of meer per week.

De overige 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Het gaat om 574 duizend werklozen en 3,8 miljoen mensen die niet op zoek of niet direct beschikbaar zijn voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen oververtegenwoordigd.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

UWV: meer uitkeringen aan jongeren en ouderen dan een jaar geleden

Vergeleken met januari vorig jaar telt UWV 1,6 procent meer lopende WW-uitkeringen. Onder jongeren tot 25 jaar en 55-plussers nam het aantal uitkeringen met een plus van 8,8 procent relatief het meest toe. Naar sector bekeken steeg het aantal uitkeringen relatief het sterkst vanuit de sectoren grootwinkelbedrijf (+14,8 procent), vervoer en opslag (+11,6 procent) en onderwijs (+9,7 procent). Veel minder uitkeringen dan vorig jaar kwamen er vanuit de bouwbedrijven (-18,9 procent).

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn.