Telewerken weer in de lift

Sinds 2013 groeit het aantal bedrijven weer waar het mogelijk is om te telewerken. Inmiddels krijgen bij driekwart van de Nederlandse bedrijven waar tien of meer mensen werken medewerkers vanuit huis, andere locaties of onderweg toegang tot de ICT-systemen van het bedrijf. In 2003 was dit nog geen kwart. Dat meldt CBS.

Na een periode van stabilisatie tussen 2008 en 2012 steeg het aandeel bedrijven met telewerkvoorzieningen weer, tot 74 procent in 2015. Ook het aandeel werknemers dat telewerkt nam de afgelopen jaren toe.

Bedrijven (10 of meer werkzame personen) met telewerkers, 2003-2015

Telewerken vooral in ICT en zakelijke dienstverlening

Bedrijven in de specialistische zakelijke diensten, zoals bijvoorbeeld rechtskundige dienstverlening of architecten- en ontwerpbureaus, en de bedrijfstak informatie en communicatie ondersteunen telewerken op grote schaal. In beide branches betreft het negen op de tien bedrijven. In sectoren waarbij een groot deel van het personeel fysiek aanwezig moet zijn, doen bedrijven veel minder aan telewerken. Zo komt telewerken in de horeca bij nog geen vier op de tien bedrijven voor.

Grote bedrijven met meer dan 250 werkzame personen bieden vrijwel altijd telewerkmogelijkheden aan met een aandeel van 96 procent. Voor deze bedrijven geldt in iedere bedrijfstak dat het aandeel boven de 90 procent ligt, ook voor de horeca. Dit betekent niet dat iedere medewerker van deze bedrijven kan telewerken. Een bedrijf met tweeduizend medewerkers van wie er vijf kunnen telewerken telt in deze cijfers even zwaar als een bedrijf waar alle medewerkers kunnen telewerken.

Vooral hoogopgeleiden telewerken, mannen meer dan vrouwen

Uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2014 blijkt dat 15 procent van alle werknemers minimaal een halve dag per week telewerkt. Meer mannen dan vrouwen zijn actief als telewerker: 18 tegen 12 procent. Hoogopgeleiden doen acht keer zo vaak aan telewerken als laagopgeleiden. Van de hoogopgeleide mannen is een op de drie telewerker tegen bijna een op de vier hoogopgeleide vrouwen.

Telewerkers naar opleidingsniveau en geslacht, 2014

Kwart leidinggevenden telewerkt

Bijna een kwart van de leidinggevenden telewerkt. Dat is twee keer zoveel als onder mensen die geen leiding geven (12 procent). Het aandeel telewerkende leidinggevenden loopt op naarmate zij meer mensen aansturen. Zo is het percentage telewerkers onder personen die leidinggeven aan honderd of meer medewerkers 51 procent.

Provincie Utrecht kent hoogste percentage telewerkers

Werknemers die wonen in de provincie Utrecht telewerken het meest (19 procent). Met 10 procent telewerkende werknemers scoren Friesland en Zeeland verhoudingsgewijs het laagst. 

Nederland stijgt op Europese ranglijst

Nederland is in 2015 met bijna driekwart van de bedrijven die telewerken ondersteunen, opgeklommen tot de Europese subtop telewerken. In 2012 was dat aandeel in Nederland iets lager dan het EU-gemiddelde van 60 procent. Door de groei sinds 2013 is Nederland dit jaar landen als Noorwegen, Luxemburg en Tsjechië op de ranglijst voorbij gestreefd. Finland voert net als in 2012 de Europese ranglijst aan met 85 procent bedrijven met telewerkers. Frankrijk staat onderaan de lijst met 40 procent.

Bedrijven (10 of meer werkzame personen, excl. financiële instellingen en gezondheidszorg) met telewerkers in de EU, 2015

De resultaten over bedrijven met voorzieningen voor telewerken zijn ontleend aan de enquête ‘ICT-gebruik bedrijven’. De resultaten over telewerkende werknemers zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), die wordt uitgevoerd door CBS en TNO.