Aantal banen in krimpregio's daalt sterker dan gemiddeld

© ANP

In zes Nederlandse regio’s waar de bevolking tussen 2008 en 2015 afnam is het aantal banen van werknemers sterker gedaald dan gemiddeld. Ook in 2014, toen er in Nederland weer banen bij kwamen, zette de daling in sommige van deze regio’s door. Dit meldt CBS.

Voor Delfzijl en omgeving, Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, Zuidoost-Drenthe, Zuid-Limburg en de Achterhoek is onderzocht hoe het aantal banen van werknemers zich heeft ontwikkeld van 2008 tot en met 2014. Vooral vanaf 2011 gingen er in al deze regio’s naar verhouding meer banen verloren dan in Nederland als geheel.

Grootste afname van banen in het noorden

Vooral  de noordelijke krimpregio’s kregen een knauw. In Zuidoost-Drenthe was de terugloop van het aantal banen met 9 procent het sterkst. Alleen in de Achterhoek en Zuid-Limburg groeide het aantal in 2014 weer, terwijl dat in Zeeuws-Vlaanderen bijna gelijk bleef en in de overige drie krimpregio’s bleef dalen.

Mutatie aantal werknemersbanen in krimpregio\'s 2008-2014 (december), geïndexeerd

Aantal banen in de zorg steeg landelijk, maar daalt in krimpregio’s

In de bedrijfstakken waar het aantal banen over heel Nederland terugliep, was de daling in de krimpgebieden naar verhouding sterker dan gemiddeld. Zo ging in de krimpgebieden 11 procent van de banen in het onderwijs verloren, tegenover 3 procent voor heel Nederland. Deze ontwikkeling hangt samen met het afnemende aantal kinderen in de basisschoolleeftijd in krimpgebieden. Ook in de specialistische dienstverlening was de teruggang sterker. En de zorg, die landelijk groeide, kende in de genoemde gebieden als geheel ook een lichte teruggang.

Mutatie aantal werknemersbanen naar bedrijfstak, 2008-2014 (december)

Arbeidsdeelname duidelijk lager in bijna alle krimpregio's

In dezelfde periode is het aanbod van mensen in de werkzame leeftijd – het aantal 15- tot 75-jarigen – in vrijwel alle krimpregio’s teruggelopen. Alleen in de Achterhoek bleef deze groep ongeveer gelijk in aantal. In Delfzijl en omgeving was de afname het grootst. Hier was het aantal 15- tot 75-jarigen in 2015 ruim 5 procent minder dan in 2008. Over heel Nederland was er een stijging van bijna 5 procent in deze leeftijdsgroep.
De netto arbeidsparticipatie was in alle krimpregio’s behalve de Achterhoek duidelijk lager dan gemiddeld in Nederland. Landelijk had in 2014 bijna 65 procent van de 15- tot 75-jarigen betaald werk, in Zuid-Limburg en Oost-Groningen was dat iets minder dan 60 procent.

Netto arbeidsparticipatie, 2014