Verschil criminaliteit stad en land gedaald

De verschillen tussen de stad en het platteland waarin mensen het slachtoffer worden van criminaliteit zijn steeds verder afgenomen. Ook de verschillen tussen de regio’s zijn in dit opzicht gedaald. Het verschil in veiligheidsbeleving tussen de regio’s neemt ook af. Dit meldt CBS.

Minder slachtoffers van criminaliteit in grote steden

Vroeger hadden inwoners van grote steden vaker de kans om slachtoffer van criminaliteit te worden dan bewoners van het platteland. Dat verschil is de laatste jaren minder groot geworden. Vooral in de grote steden is het slachtofferschap gedaald. Alleen Amsterdam, waar 29 procent van de bewoners slachtoffer was, springt er nog bovenuit. Het aandeel inwoners in Rotterdam, Midden-Nederland (met Utrecht als centrumgemeente) en Den Haag dat vorig jaar slachtoffer was, is vergelijkbaar met andere, ook minder verstedelijkte politieregio’s.

Slachtofferschap criminaliteit naar regionale politie-eenheid

Daling slachtofferschap sterkst in Rotterdam

In alle politieregio’s nam het slachtofferschap tussen 2006 en 2014 af. In Rotterdam was de daling het sterkst en nam de ervaren criminaliteit met ruim een derde af. In de andere (zeer) sterk verstedelijkte regio’s rond de grote steden (Midden-Nederland, Den Haag en Amsterdam) was eveneens sprake van een forse daling. Oost-Brabant noteerde de minste relatieve daling. Ook in andere minder verstedelijkte regio’s zoals Zeeland- West-Brabant, Noord-Holland en Limburg was de daling minder sterk.   

Regionale verschillen onveiligheidsgevoelens nog sterker afgenomen

Meer nog dan bij het slachtofferschap van criminaliteit worden bij de onveiligheidsgevoelens de regionale verschillen steeds kleiner. De criminaliteitsbeleving in de sterk verstedelijkte gebieden in en rondom de vier grote steden is sterker gedaald dan in minder verstedelijkte gebieden. In Den Haag en Rotterdam voelden de meeste mensen zich wel eens onveilig in 2006 (55 procent);  in Noord-Nederland, Oost-Nederland en Noord-Holland het minst (36 procent). Vorig jaar lagen deze percentages veel dichter bij elkaar; Amsterdam, Den Haag, Limburg en Midden-Nederland waren met 39 procent koplopers en Noord-Nederland sloot de rij met 31 procent.

Onveiligheidsgevoelens naar regionale politie-eenheid

Criminaliteitsbeleving sterkst gedaald in Den Haag en Rotterdam

In nagenoeg alle politieregio’s voelen minder mensen zich onveilig in vergelijking met 2006. In Den Haag en Rotterdam was de daling in deze periode het sterkst. Waar Amsterdammers relatief het vaakst slachtoffer zijn van criminaliteit, voelen zij zich vergeleken met inwoners van veel andere regio’s niet vaker onveilig.