Lichte daling uitgaven veiligheidszorg in 2014

In 2014 is in Nederland voor ongeveer 13 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. De uitgaven aan veiligheidszorg namen tot en met 2012 toe, daarna is een lichte daling te zien. Gemiddeld werd er vorig jaar per hoofd van de bevolking iets meer dan 750 euro uitgegeven, meldt CBS.

Onder uitgaven aan veiligheidszorg worden alle uitgaven verstaan voor activiteiten die criminaliteit, verloedering en overlast moeten voorkomen of bestraffen en gevoelens van onveiligheid moeten wegnemen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie neemt met ruim 8,3 miljard euro het leeuwendeel van de uitgaven voor veiligheidszorg voor haar rekening. Daarnaast dragen ook andere ministeries, lokale overheden, bedrijven en huishoudens bij aan de uitgaven voor veiligheidszorg.

Kosten veiligheidszorg naar financieringsbron 2014

Bijna helft uitgaven naar preventie

Ongeveer de helft van de totale uitgaven aan veiligheidszorg gaat naar preventie (5,9 miljard). Daarna zijn opsporing (2,8 miljard) en tenuitvoerlegging (2,4 miljard) ook grote uitgavenposten. Het bedrag voor ondersteuning van slachtoffers is vanaf 2010 met bijna 20 procent toegenomen tot 123 miljoen euro in 2014. In totaal ging er vorig jaar ongeveer 650 miljoen euro naar de hulp aan verdachten en daders. Vergeleken met 2010 is dat een stijging van 50 miljoen euro.

Kosten veiligheidszorg 2010 - 2014

Uitgaven aan veiligheidszorg dalen sinds 2013

De uitgaven aan veiligheidszorg zijn sinds 2005 met 30 procent gestegen. Tot en met 2012 was er elk jaar een stijging zichtbaar. Daarna tekent zich een lichte daling af. Naast een daling van de uitgaven voor preventie en vervolging daalden ook de uitgaven aan opsporing ten opzichte van 2012.

Tussen 2010 en 2014 zijn de materiële uitgaven gedaald, de personele kosten zijn sinds 2010 licht gestegen.

Huishoudens en bedrijven besteedden samen 2,8 miljard euro

Nederlandse huishoudens besteedden in 2014 samen 1 miljard euro aan veiligheidszorg. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met 2010. Dit geld is vooral besteed aan preventieve maatregelen zoals sloten, verlichting en alarminstallaties. Daarnaast geven huishoudens geld uit aan bijstand door rechtskundige dienstverleners, zoals advocaten.

Bedrijven hebben vorig jaar zo’n 1,8 miljard euro uitgeven aan veiligheidszorg. Het bedrijfsleven maakte vooral kosten op het gebied van preventie.

Komende vrijdag 27 november 2015 presenteert CBS cijfers over onveiligheidsgevoelens van Nederlanders op regionaal niveau.