Vermogen van huishoudens fors gedaald

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2013 een doorsnee-vermogen van 19 duizend euro. Dat is 30 procent minder dan begin 2012. Deze afname komt vooral door de waardedaling van de eigen woning. Eigenwoningbezitters tussen 25 en 45 jaar werden hierdoor het hardst getroffen, aangezien de waarde van hun eigen woning veelal lager was dan de hypotheekschuld. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Sterkste vermogensdaling sinds start crisis

Begin 2008 bedroeg het vermogen van huishoudens in doorsnee 47 duizend euro. In 2012 was dit 27 duizend euro en in 2013 is dit nog verder geslonken tot 19 duizend euro. Dit is de sterkste daling sinds het begin van de economische crisis eind 2008. Wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, was er eveneens sprake van een afname. Aanspraken op een toekomstige pensioen- of levensverzekeringsuitkering en tegoed opgebouwd bij spaar- en levenshypotheken zijn overigens niet meegenomen in het vermogen.

Doorsnee-vermogen van huishoudens, 1 januari

Doorsnee-vermogen van huishoudens, 1 januari

Waarde eigen woning gedaald, hypotheekschuld gestegen

De afname van het totale vermogen is vooral toe te schrijven aan de daling van de WOZ-waarde van de eigen woning. Die liep fors terug, van in doorsnee 231 duizend euro begin 2012 tot 207 duizend euro begin 2013. Overigens zitten de huizenprijzen in 2014 weer in de lift, zoals blijkt uit een recent gepubliceerd CBS-bericht. De waarde van de woning maakte bijna 60 procent uit van het totale vermogen van huishoudens en is daarmee het belangrijkste vermogensbestanddeel.
De doorsnee hypotheekschuld is sinds het begin van de crisis jaarlijks met enkele procenten gestegen.Maar vooral vóór de crisis werden hoge hypotheekschulden aangegaan en was de jaarlijkse toename beduidend groter.Wel gaan huishoudens de laatste tijd steeds meer over tot (gedeeltelijke) aflossing van hun hypotheekschuld.

Doorsneewaarde en -hypotheekschuld eigen woning van huishoudens met eigen woning, 1 januari

Doorsneewaarde en -hypotheekschuld eigen woning van huishoudens met eigen woning, 1 januari

Hoogste vermogen bij ouderen

Jonge huishoudens hebben nauwelijks vermogen, aangezien dit pas wordt opgebouwd in de loop der jaren. De hoogste vermogenszijn dan ook te vinden in de groep 65-plussers. Zij bezitten vaak een eigen huis en hebben nauwelijks of geen hypotheekschuld meer. Begin 2013 bedroeg het doorsnee-vermogen van huishoudens met een 65-plusser als hoofdkostwinner bijna een ton.

Vermogen van jongvolwassenen enorm gedaald

Het vermogen van huishoudens in de leeftijdsgroepen van 25 tot 65 jaar is sinds 2008 fors gedaald.Jongvolwassenen (25 tot 45 jaar) zagen hun vermogen teruglopen van 22 duizend euro in 2008 tot duizend euro in 2013, een daling van 94 procent. Bij 45 tot 65-jarigen is het vermogen in deze periode gehalveerd.
Omdat de jongvolwassenen meestal een hoge hypotheekschuld hebben en nauwelijks nog over andere vermogensbestanddelen beschikken dan de eigen woning, heeft die schuld in combinatie met de dalende WOZ-waarde bij hen meer effect. Hun vermogen slonk verhoudingsgewijs sterker dan dat van ouderen, die vaak ook over bijvoorbeeld aandelen en spaargelden beschikken.

De 65-plussers hadden bovendien dikwijls een eigen woning met overwaarde. Het doorsnee-vermogen van 65-plus huishoudens groeide wel, van 84 duizend euro in 2008 tot 99 duizend euro in 2013.

Doorsnee-vermogen van huishoudens naar leeftijdsgroep, 1 januari

Doorsnee-vermogen van huishoudens naar leeftijdsgroep, 1 januari

Minder miljonairs

Het aantal huishoudens waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen is sterk toegenomen. Begin 2013 betrof het 1,1 miljoen huishoudens, bijna 275 duizend huishoudens meer dan in 2012. De grootste groep huishoudens, bijna een kwart, had een vermogen van 0 tot 5 duizend euro.Ook deze groep is gegroeid.
Begin 2013 waren er minder huishoudens met een vermogen van een ton of meer dan begin 2012. Vooral het aantal huishoudens met een vermogen tussen de 200 duizend en 500 duizend euro is flink afgenomen. Ook waren er minder miljonairs. Begin 2013 hadden 146 duizend huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro of meer. In 2012 waren dat er nog 157 duizend. Het mediane vermogen van miljonairshuishoudens bedroeg begin 2013 zo’n 1,5 miljoen euro.

Huishoudens naar grootte van het vermogen, 1 januari

Huishoudens naar grootte van het vermogen, 1 januari

Bronnen:
StatLine,
• Samenstelling vermogen; particuliere huishoudens naar kenmerken
• Vermogensklassen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken