Zorggebruik verschilt per opleidingsniveau

Lager opgeleiden maken in het algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden. Dit heeft mede te maken met  verschillen in leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen tussen beide groepen. Als met deze verschillen rekening wordt gehouden, dan zouden hoger opgeleiden meer zorg gebruiken. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Gebruik van zorg hangt samen met opleidingsniveau

Het gebruik van zorg blijkt samen te hangen met opleidingsniveau. Lager en hoger opgeleiden hebben elk een specifieke zorgconsumptie. Lager opgeleiden gaan meer naar de huisarts en de specialist dan hoger opgeleiden, ze liggen meer in het ziekenhuis en gebruiken vaker voorgeschreven medicijnen. Hoger opgeleiden gaan juist vaker naar de tandarts en de alternatieve genezer en ze gebruiken vaker medicijnen die niet zijn voorgeschreven. Alleen bij de fysiotherapeut is er geen verschil tussen lager en hoger opgeleiden: ruim een kwart van de 25-plussers heeft in één jaar tijd contact met een fysiotherapeut.

Zorggebruik naar opleidingsniveau, bevolking van 25 jaar en ouder, 2013

Zorggebruik naar opleidingsniveau, bevolking van 25 jaar en ouder, 2013

Leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen bepalen mede het zorggebruik

De samenhang tussen opleidingsniveau en zorggebruik komt deels voort uit verschillen in leeftijd en geslacht. Ouderen gebruiken namelijk meer zorg dan jongeren. Oudere mannen zijn veelal hoger opgeleid dan oudere vrouwen, en jongeren zijn weer vaker hoger opgeleid dan ouderen. De samenhang tussen opleidingsniveau en zorggebruik heeft echter ook te maken met verschillen in gezondheid tussen lager en hoger opgeleiden. Hoger opgeleiden voelen zich over het algemeen gezonder dan lager opgeleiden.
Als rekening wordt gehouden met deze verschillen, dan zouden de verschillen tussen lager en hoger opgeleiden voor de consulten met de huisarts, ziekenhuisopnamen, dagopnamen en voorgeschreven medicijnen verdwijnen. Hoger opgeleiden zouden dan juist meer naar de specialist, tandarts, fysiotherapeut en alternatieve genezer gaan en ze zouden meer vrij verkrijgbare medicijnen gebruiken dan lager opgeleiden. Een mogelijke  verklaring is dat hoger opgeleiden meer kennis hebben van ziekte en gezondheid en meer aandacht hebben voor preventie.

Zorggebruik rekening houdend met leeftijd, geslacht en ervaren gezondheid, bevolking van 25 jaar en ouder, 2013

Zorggebruik rekening houdend met leeftijd, geslacht en ervaren gezondheid, bevolking van 25 jaar en ouder, 2013

Hoger opgeleiden verdienen gemiddeld genomen meer dan lager opgeleiden. Als ook het effect van inkomen wordt uitgeschakeld, zouden de verschillen in het contact met specialist, tandarts en fysiotherapeut verkleinen.

Bron: StatLine, Medische contacten