Steeds meer mensen met diabetes

Het aandeel mensen dat aangeeft diabetes te hebben, is flink toegenomen sinds de eeuwwisseling. Vooral diabetes type 2 komt steeds vaker voor, en dan vooral onder 55-plussers. Het hebben van overgewicht speelt hier een belangrijke rol in. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Vooral meer diabetes type 2

In 2013 gaf bijna de helft van de Nederlandse bevolking aan minimaal 1 langdurige aandoening te hebben. Een langdurige aandoening met een hoge ziektelast en met verlies van kwaliteit van leven is diabetes mellitus, ofwel suikerziekte. In 2013 gaf 4,5 procent van de Nederlandse bevolking aan diabetes te hebben. Dit komt overeen met zo’n 750 duizend mensen. Diabetes type 2 komt vijf keer zo vaak voor als diabetes type 1, zo gaf 3,8 procent aan type 2 te hebben en 0,7 procent type 1.

Het percentage mensen dat zegt diabetes te hebben is in de loop van de tijd toegenomen.  In 2001 gaf 2,8 procent van de bevolking aan diabetes te hebben. De toename komt vrijwel geheel door een toename in het aandeel mensen met diabetes type 2.

Mensen met diabetes

Mensen met diabetes

Ook vaker voor diabetes naar huisarts

Ook uit informatiebronnen over huisartsenzorg en medicijngebruik blijkt  dat steeds meer mensen  diabetes hebben. Zo steeg het aandeel mensen dat contact had met de huisarts vanwege diabetes van 2,9 procent in 2002 naar 4,6 procent in 2011. Het aandeel Nederlanders dat een diabetesmiddel verstrekt kreeg, nam toe van 3,8 procent in 2006 naar 4,6 procent in 2012.

Van de 75-plussers heeft 17 procent diabetes

Sommige  mensen hebben meer kans op het krijgen van diabetes dan andere mensen.  Zo neemt het  aandeel mensen met diabetes flink toe met de leeftijd. Bij de jongste leeftijdsgroepen komt diabetes vrijwel niet voor, van de 75-plussers heeft (in 2010/2013) 17,2 procent naar eigen zeggen diabetes. Vooral vanaf 55 jaar stijgt het percentage mensen met diabetes type 2 sterk.

Mensen met diabetes, naar leeftijd, 2010/2013

Mensen met diabetes, naar leeftijd, 2010/2013

Vooral meer kans op diabetes bij mensen met obesitas

Behalve ouderen hebben ook eerstegeneratieallochtonen, lager opgeleiden, mensen met een lager welvaartsniveau en mensen met overgewicht vaker diabetes. Deze cijfers zeggen echter niets over oorzaak en gevolg in de samenhang. Dat geldt bijvoorbeeld voor de samenhang tussen welvaartsniveau en diabetes. Het is daarentegen wel waarschijnlijk dat overgewicht de kans op type 2 diabetes verhoogt.

Mensen met diabetes, 4 jaar of ouder, naar mate van overgewicht, 2010/2013

Mensen met diabetes, 4 jaar of ouder, naar mate van overgewicht, 2010/2013

Diabetes komt vooral veel voor onder mensen met obesitas. Zo heeft 15,7 procent van personen van 4 jaar of ouder met obesitas suikerziekte. Dat is 8 maal zoveel als bij mensen zonder overgewicht. Nu staat het hebben van overgewicht niet los van de andere achtergrondkenmerken die samenhangen met diabetes, zoals leeftijd, opleidingsniveau, welvaartsniveau en herkomst. Zo hebben ouderen niet alleen vaker diabetes maar zijn ze ook vaker te dik. In de CBS-publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2014 is een analyse gepubliceerd die de kans op het wel versus niet krijgen van diabetes berekent en daarbij rekening houdt met al deze kenmerken. Hieruit blijkt dat die kans voor mensen met obesitas 6 keer zo groot is vergeleken met mensen met een normaal gewicht.

Meer diabetes door toename mensen met obesitas?

Het RIVM heeft berekend dat de stijging van het percentage mensen met diabetes deels te verklaren is door demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing van de bevolking. Een groter deel van de stijging kan echter verklaard worden door veranderingen in leefstijl zoals de toename in overgewicht, maar ook door actievere opsporing door huisartsen.

Bronnen: