Economie Drenthe sterkst getroffen door crisis

De economie van Drenthe is in de crisisjaren 2008-2012 het meest gekrompen, de economie van Noord-Brabant het minst. Een van de verklaringen hiervoor is de sterke krimp van zowel de industrie als het openbaar bestuur in Drenthe.

Laagste krimp in Noord-Brabant

Van alle provincies deed Drenthe het in de periode 2008-2012 het slechtst, met een krimp van 4,3 procent. De Nederlandse economie kromp in deze periode met 2,6 procent. In Noord-Brabant daalde het bruto binnenlands product (bbp) met 1,5 procent. Deze provincie presteerde daarmee het minst slecht.

Ontwikkeling bbp, 2008-2012

Ontwikkeling bbp, 2008-2012

Drenthe: sterke krimp industrie en openbaar bestuur

Provincies kunnen het slechter dan gemiddeld doen doordat ze bijvoorbeeld een zeer grote bouwsector hebben, de bedrijfstak die het in de jaren 2008-2012 verreweg het slechtste deed. Ook kunnen ze het slecht doen omdat ze een relatief kleine zorgsector hebben, de bedrijfstak die juist sterk is gegroeid. De omvang van de bouw- en de zorgsector verklaart echter niet het verschil in groei tussen Drenthe en Noord-Brabant. Dat Drenthe het slechter deed dan de andere provincies komt vooral door de industrie. Deze is in Drenthe relatief omvangrijk en kromp met 6 procent veel sterker dan gemiddeld. Ook het openbaar bestuur droeg bij aan de extra krimp in Drenthe. Het openbaar bestuur kromp in Drenthe met 4,4 procent, terwijl deze bedrijfstak landelijk wel groeide.

Ontwikkeling toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2008-2012

Ontwikkeling toegevoegde waarde per bedrijfstak, 2008-2012

Noord-Brabant: kleinere krimp in meeste bedrijfstakken

In Noord-Brabant waren veel bedrijfstakken die iets minder krompen dan gemiddeld, of iets sneller groeiden. Een kleinere krimp gold voor de verhuur van roerende goederen en de informatie en communicatie. Het openbaar bestuur en de zorg groeiden in Noord-Brabant bovengemiddeld. De industrie is in Noord-Brabant, net als in Drenthe, relatief omvangrijk. In tegenstelling tot in Drenthe lag de krimp van de Brabantse industrie echter op het landelijke gemiddelde.

Hans Langenberg

Bronnen: