Hoogste cao-loonstijging sinds eind 2009

In het eerste kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,8 procent gestegen. De loonstijging is hiermee op het hoogste punt uitgekomen sinds eind 2009. De stijging ligt nog wel ruim onder de inflatie. De contractuele loonkosten namen in het eerste kwartaal met 2,2 procent toe.

Loonstijging elf kwartalen lager dan inflatie

De gemiddelde loonstijging ligt sinds het derde kwartaal van 2010 onder de inflatie. Ook in het eerste kwartaal van 2013 is dit het geval: tegenover een cao-loonstijging van 1,8 procent staat een inflatie van 3,0 procent. De afgelopen tweeënhalf jaar is de inflatie sneller opgelopen dan de cao-loonstijging.

Cao-loonstijging

/nl-NL/menu/methoden/toelichtingen/alfabet/c/cao-lonen7.htm

Hoogste loonstijging bij financiële instellingen

In het eerste kwartaal van 2013 was de stijging van de cao-lonen in de bedrijfstak financiële instellingen met 2,6 procent het hoogst. De oorzaak ligt onder andere in twee bankcao’s waarin relatief hoge loonsverhogingen afgesproken zijn voor de tweede helft van 2012 en het eerste kwartaal van 2013. Bij de bedrijfstak horeca was de loonstijging met 0,8 procent het laagst. Dit komt doordat de eindejaarsuitkering in de cao van de horeca begin dit jaar is vervallen en in 2013 onder voorwaarde per individuele werknemer afgesproken wordt.

Geen cao-gegevens voor openbaar bestuur en onderwijs

Bij de overheid is aan het eind van het eerste kwartaal van 2013 pas voor een kwart van de cao’s de loonontwikkeling bekend. In deze cao-sector is de looptijd van een aantal belangrijke cao’s al meer dan een jaar verstreken. Hierdoor zijn geen gegevens beschikbaar voor onder meer het openbaar bestuur en het onderwijs. Bij de gesubsidieerde sector en bij de particulieren bedrijven was voor respectievelijk 84 en 72 procent van de cao’s de ontwikkeling bekend.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Contractuele loonkosten 2,2 procent hoger

In het eerste kwartaal van 2013 zijn de contractuele loonkosten met 2,2 procent toegenomen. Dit is toe te schrijven aan de cao-loonstijging, maar ook aan de wijziging van de werkgeverspremies. Zo is er veel veranderd in de landelijke premies voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Monique Hartog

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)