Uitgaven speciale scholen 1,6 miljard euro in 2010

De exploitatie-uitgaven van speciale scholen zijn 1,6 miljard euro in 2010. Dat is 9 procent van de totale uitgaven van instellingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met deze uitgaven hielden speciale scholen 7 miljoen euro over. In 2006 was dat nog 50 miljoen euro. Ondanks deze afname staan speciale scholen er gemiddeld genomen nog financieel gezond voor.

Personeelslasten groeiden jaarlijks met 8 procent

De uitgaven van de 324 speciale scholen in ons land bestaan voornamelijk uit personeelslasten. Speciale scholen hebben minder leerlingen per leerkracht, waardoor deze lasten een groter deel uitmaken van de totale lasten dan bij reguliere basis- en middelbare scholen. De personeelslasten groeiden tussen 2006 en 2010 met gemiddeld 8 procent per jaar. Het aantal voltijdbanen en de cao-lonen namen met respectievelijk 4 en 3 procent toe. Het aantal voltijdbanen groeide in deze periode harder dan het aantal leerlingen, dat met 3 procent toenam. De toename van de personeelslasten was vooral zichtbaar tussen 2006 en 2009; in 2010 was de groei 2 procent.

Personeelslasten speciale scholen

Personeelslasten speciale scholen

Meer besturen met een financieel tekort

Tussen 2006 en 2010 kregen steeds meer speciale schoolbesturen te maken met een hoog financieel tekort
(een lage rentabiliteit). Dat kan problematisch zijn als een bestuur naar verhouding weinig eigen vermogen (een lage solvabiliteit) heeft. In 2010 combineerde 4 procent van de besturen een lage rentabiliteit met een lage solvabiliteit. Daar stond tegenover dat een op de vijf besturen een hoge rentabiliteit en een hoge solvabiliteit had. In 2006 waren dat er nog een op de drie.

Vier op de vijf besturen met een goed gevulde kas

Gemiddeld genomen hebben speciale scholen voldoende kasmiddelen en eigen vermogen. Bij goed financieel management ligt de liquiditeit van een school tussen de zogenoemde signaleringswaardes van 0,5 en 1,5. Hoewel de totale liquiditeit de laatste jaren afneemt, hebben nog meer dan vier op de vijf besturen een liquiditeit boven de 1,5 in 2010. Een solvabiliteit tussen 0,2 en 0,4 is voor de meeste instellingen voldoende, een waarde boven 0,6 is hoog. Meer dan de helft heeft zo’n hoge solvabiliteit. Voor alle speciale scholen samen ligt de solvabiliteit net onder de 0,6.

Financiële situatie speciale schoolbesturen

Financiële situatie speciale schoolbesturen

Mark Groen

Bron: StatLine, Onderwijsinstellingen; financiën