Meer broeikasgassen door winterkou en productiegroei

In 2010 was de uitstoot van broeikasgassen 6 procent hoger dan in 2009. Hiermee neemt voor het eerst in zeven jaar de uitstoot van broeikasgassen weer toe. De uitstoot ligt slechts 1 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol.

Uitstoot van broeikasgassen

Uitstoot van broeikasgassen

Aanzienlijke toename uitstoot koolstofdioxide

In 2010 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen bijna 211 miljard CO2-equivalenten, 12 miljard meer dan in 2009. De stijging is geheel toe te schrijven aan de toename van de uitstoot van koolstofdioxide. Deze uitstoot, 182 miljard kg, is nog nooit zo hoog geweest. Door de aantrekkende economie en de koude winter is er vooral veel meer aardgas verstookt. De uitstoot van de overige broeikasgassen bleef nagenoeg gelijk.

Uitstoot van koolstofdioxide per sector

Uitstoot van koolstofdioxide per sector

Koude winter en hogere productie

De helft van de toename van de CO2-uitstoot komt door de koude wintermaanden aan het begin en het einde van het jaar. Vooral in huishoudens en kantoren is veel meer aardgas gestookt dan in 2009. Daarnaast is de industriële productie in 2010 flink aangetrokken. Hierdoor zijn de emissies door de industrie en de raffinaderijen met bijna 8 procent toegenomen. Ook de uitstoot van de energiesector nam toe door een grotere elektriciteitsproductie. Vooral de export van elektriciteit is gestegen, het verbruik in Nederland veranderde nauwelijks. De uitstoot van koolstofdioxide door het wegverkeer is vrijwel gelijk gebleven.

Kyotorichtlijn

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van het basisjaar. Een deel van deze reductie mag met inzet van Nederlands geld in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan bijvoorbeeld emissierechten opkopen in andere landen of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren.

De uitstoot in het basisjaar is vastgesteld op 213 miljard CO2-equivalenten. In 2005 kwam de uitstoot van broeikasgassen voor het eerst onder dit niveau. In het recessiejaar 2009 lag de uitstoot bijna 7 procent lager dan in het basisjaar.

Kees Olsthoorn (CBS) en Kees Peek (Emissieregistratie)

Bron: StatLine, Emissies van broeikasgassen, berekend volgens IPCC-voorschriften

Compendium voor de Leefomgeving