Uitstoot ammoniak uit dierenstallen nog te hoog

In 2008 werd twee derde van de legkippen in zogeheten emissiearme stallen gehouden. De ammoniakuitstoot in deze stallen voldoet aan de wettelijke eisen die op 1 januari 2010 van kracht worden. De meeste vleeskuikens, vleesvarkens en zeugen zaten in 2008 nog in stallen die te veel ammoniak uitstoten.

Besluit huisvesting

Op 1 april 2008 is het Besluit huisvesting in werking getreden. Volgens dit besluit moeten de meeste dierenverblijven in de varkens- en pluimveehouderij op 1 januari 2010 emissiearm zijn. Dat wil zeggen dat er voorzieningen aanwezig moeten zijn om de uitstoot van ammoniak te beperken.

In de varkenshouderij wordt de ammoniakuitstoot meestal aangepakt door aanpassingen te doen aan de vloer of de mestkelder. Luchtwassers worden slechts toegepast bij 10 à 15 procent van de dierplaatsen. In de pluimveehouderij is emissiebeperking geïntegreerd in het staltype.

Huisvesting van vlees- en legkippen, 2008

Huisvesting van vlees- en legkippen, 2008

Vooral legkippen in emissiearme stal

Beperking van de ammoniakuitstoot wordt het meest toegepast in de legkippenhouderij. In 2008 is 40 procent van de legkippen gehuisvest in emissiearme legbatterijen, ruim 25 procent verblijft in emissiearme scharrelstallen. Per 1 januari 2012 zijn legbatterijen helemaal niet meer toegestaan. Legkippen moeten vanaf dat moment kunnen scharrelen in een emissiearme stal.

Slechts 20 procent van de vleeskuikens zit in een emissiearme stal. Emissiearme staltypen die aan de strenge Nederlandse norm voldoen, zijn nog niet zo lang beschikbaar.

Huisvesting van vleesvarkens en melkkoeien, 2008

Huisvesting van vleesvarkens en melkkoeien, 2008

Ammoniakuitstoot melkveehouderij blijft hoog

Hoewel het aandeel van de melkveehouderij in de ammoniakemissie uit dierenverblijven groot is, is slechts 5 procent van de melkkoeien gehuisvest in een emissiearme stal. Emissiearme stallen scoren niet goed op dierenwelzijn en komen dan ook vrijwel niet voor. Traditionele loopstallen blijven voorlopig toegestaan. Bij de bouw van een nieuwe loopstal zijn melkveehouders wel verplicht om de koeien in de zomer in de wei te laten lopen.

De totale ammoniakuitstoot uit stallen bedraagt ongeveer 63 miljoen kg per jaar. Dat is bijna de helft van de totale ammoniakemissie in Nederland en meer dan de helft van de uitstoot door de landbouw.

Ammoniakuitstoot

Ammoniakuitstoot

Cor van Bruggen en Kees Olsthoorn

Bron: Huisvesting van landbouwhuisdieren 2008