Besluit huisvesting

In het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is vastgelegd hoeveel de ammoniakemissie uit een huisvestingsysteem maximaal mag bedragen. Voor de meeste stallen gaat de maximale emissiewaarde gelden op 1 januari 2010. Kleinere bedrijven krijgen uitstel tot 1 januari 2013. Grotere bedrijven met meer dan 750 plaatsen voor zeugen, meer dan 2 duizend plaatsen voor vleesvarkens of meer dan 40 duizend plaatsen voor pluimvee, moeten al vanaf 30 oktober 2007 werken met de strengste emissienormen.

Voor varkens- en pluimveebedrijven bestaat de mogelijkheid om in een deel van de huisvestingsystemen de emissie verder te beperken dan wettelijk vereist is. Daarmee wordt de emissie van overige huisvestingsystemen met een hogere emissiewaarde gecompenseerd.