Verbruik duurzame energie groeit

Het verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2008 gegroeid van 2,9 naar 3,4 procent van het binnenlands energieverbruik. Dat komt vooral doordat biomassa en windenergie meer bijdragen. De Nederlandse overheid streeft naar 20 procent duurzame energie in 2020.

Verbruik van duurzame energie

Verbruik van duurzame energie

Meer biomassa

De bijdrage van biomassa aan de energievoorziening steeg in 2008 van 1,8 naar 2,2 procent. Dat heeft te maken met de toename van het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales. Daarnaast zijn ook drie middelgrote installaties in gebruik genomen die afvalhout en mest omzetten in elektriciteit. Verder nam ook het gebruik van biobrandstoffen in het wegverkeer wat toe.

Verbruik biobrandstoffen voor wegverkeer

Verbruik biobrandstoffen voor wegverkeer

Lichte groei van biobrandstoffen in het wegverkeer

Het verbruik van biobrandstoffen door het wegverkeer groeide dit jaar licht van 2,8 naar 3,0 procent van het totale verbruik van benzine en diesel. Er zijn vorig jaar in de verkochte benzine en diesel iets minder biobrandstoffen bijgemengd dan is voorgeschreven. Dat kan vooral verklaard worden doordat er in 2007 aanzienlijk meer dan de verplichte hoeveelheid was bijgemengd. Deze extra inspanning mogen de leveranciers meenemen naar volgende jaren.

Windenergie blijft groeien

Ruim 1 procent van de energievoorziening was in 2008 afkomstig van Nederlandse windmolens. Deze molens produceerden ongeveer een kwart meer energie dan het jaar daarvoor. Deze toename werd vooral veroorzaakt door het bijplaatsen van nieuwe grote molens, zowel op land als op zee.

Omgevingsenergie, zonne-energie en waterkracht nog klein

Biomassa en windenergie zijn de belangrijkste bronnen van duurzame energie. De overige bronnen van duurzame energie zijn omgevingsenergie, zonne-energie en waterkracht. De totale bijdrage van deze drie bronnen aan de energievoorziening bleef beperkt tot iets meer dan 0,2 procent in 2008.

Wat opvalt, is dat het gebruik van omgevingsenergie de laatste jaren groeit met ongeveer 30 procent per jaar. Daarbij worden, in tegenstelling tot duurzame elektriciteitsproductie, relatief weinig subsidies verstrekt.

Reinoud Segers en Marco Wilmer

Bronnen: StatLine,