Verdere daling uitstoot broeikasgassen

In 2006 is voor het tweede opeenvolgende jaar de uitstoot van broeikasgassen in Nederland verminderd. Deze lag met 208 miljard kg CO2-equivalenten 3 procent onder het niveau van 1990, het basisjaar van het Kyotoprotocol. Dit blijkt uit berekeningen die het CBS en het Milieu- en Natuurplanbureau gezamenlijk hebben uitgevoerd.

Kyotoprotocol

Volgens het Kyotoprotocol moet Nederland in de periode 2008–2012 de emissies van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent verlagen ten opzichte van het basisjaar. Daarbij mag een deel van deze reductie in het buitenland worden gerealiseerd.

De uitstoot in het basisjaar is vastgesteld op 214,3 miljard kg CO2-equivalenten. In 2005 kwam de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 212 miljard kg CO2-equivalenten hier voor het eerst onder. In 2006 zette deze afname zich verder door.

Emissie van broeikasgassen

Emissie van broeikasgassen

Minder koolstofdioxide

De dalingen in 2005 en 2006 zijn vooral toe te schrijven aan de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas. In 2006 bedroeg de CO2 –emissie 172 miljard kg. Dit is veel minder dan in 2004, toen dit nog 181 miljard kg was. Maar ook de uitstoot van de overige broeikasgassen zoals methaan, lachgas en de fluorgassen, nam verder af.

Meer import van elektriciteit

De belangrijkste daling van de uitstoot van koolstofdioxide deed zich voor bij de productie van elektriciteit. Hoewel er meer elektriciteit werd verbruikt, nam de productie van elektriciteit in Nederland in 2005 en 2006 af. Daardoor verminderde vanaf 2004 de CO2-emissie met bijna 5,5 miljard kg. Om aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, werd in 2006 22 procent van de verbruikte elektriciteit uit het buitenland geïmporteerd.

Daarnaast daalde de CO2-uitstoot doordat het aandeel duurzame energie in het Nederlandse energieverbruik toenam tot 2,7 procent in 2006. Verder droegen ook de relatief zachte winters in 2005 en 2006 bij aan de lagere uitstoot: hierdoor hoefde er minder aardgas te worden gebruikt voor de verwarming van huizen en werkplekken.

Kooldioxide-emissies per sector

Kooldioxide-emissies per sector

Uitstoot verkeer blijft toenemen

In de industrie-en energiesector daalde de koolstofdioxide-uitstoot in 2006 ten opzichte van 2005 met 4 miljard kg tot 82 miljard kg. Deze sector is goed voor bijna de helft van de totale CO2-uitstoot.
In het verkeer daarentegen, steeg de uitstoot in 2006 gestaag verder tot 40 miljard kg. Dat is ruim 30 procent meer dan in 1990.

De uitstoot van twee andere belangrijke sectoren, de raffinaderijen en de consumenten, schommelde de laatste jaren respectievelijk rond de 12 en 19 miljard kg.

Kees Olsthoorn (CBS) en Kees Peek (MNP)

Bronnen:
• StatLine,  Emissies van broeikasgassen, berekend volgens IPCC-voorschriften
• Milieu- en Natuurcompendium