Rioolrechten fors hoger

Na dit persbericht is een mededeling met correcties verschenen.

In 2007 ontvangen gemeenten bijna 7 procent meer uit de gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat de rioolrechten en de onroerendezaakbelasting (OZB) van eigenaren meer opleveren. Dit blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de gemeentebegrotingen.

Opbrengsten rioolrechten 12 procent gestegen

De opbrengsten uit rioolrechten zijn in 2007 met bijna 12 procent gestegen tot 1,1 miljard euro. Bijna alle burgers vinden een aanslagbiljet voor rioolrechten op de deurmat. In 2006 voerden veertien gemeenten de rioolrechten nieuw in. Dit jaar komen daar Arnhem, Borsele, Goes en Leeuwarden bij. Terneuzen is nu nog de enige Nederlandse gemeente waar een inwoner geen rioolrechten betaalt.

Extra uitgaven aan rioolstelsel

Veel gemeenten gebruiken de extra opbrengsten uit rioolrechten voor het aansluiten van percelen in het buitengebied op het rioolnet en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook zijn investeringen nodig om de afvoer van het regenwater los te koppelen van het rioolstelsel. Dit voorkomt dat riolen overlopen bij zware regenval. Daarnaast hebben enkele gemeenten al rekening gehouden met de lasten die samenhangen met de grondwaterproblematiek.

OZB eigenaren stijgt 6 procent

De opbrengst uit de OZB van eigenaren neemt met 6 procent toe tot 2,2 miljard euro. Doordat een aantal middelgrote gemeenten de tarieven fors hebben kunnen verhogen tot het maximaal toelaatbare, is er vooral bij deze gemeenten een sterke toename zichtbaar. De OZB  van gebruikers van niet-woningen neemt nauwelijks toe. Door de afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen in 2006 en de maximering van de OZB-tarieven boren gemeenten andere bronnen aan om hun oplopende uitgaven voor riolering en waterzuivering te dekken.

Secretarieleges en bouwvergunningen aanmerkelijk hoger

Ook de secretarieleges en de bouwvergunningen leveren 12 procent meer op. De hogere leges zijn toe te schrijven aan het nieuwe paspoort en het nieuwe rijbewijs. De stijging van de baten uit bouwvergunningen hangt samen met de verhoogde bouwactiviteiten in veel gemeenten.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.

Downloads