Opbrengst gemeentelijke heffingen daalt fors door wijziging OZB

In 2006 ontvangen gemeenten 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van woningen. Om het inkomstenverlies aan OZB te compenseren, krijgen gemeenten een extra bijdrage van het Rijk uit het Gemeentefonds. De opbrengsten uit de OZB voor eigenaren en de rioolrechten nemen toe. Dit blijkt uit cijfers die het CBS heeft samengesteld op basis van gemeentebegrotingen. 

Gemeenten ontvangen ruim 0,8 miljard euro minder aan OZB

Per saldo nemen de opbrengsten aan OZB in 2006 af met ruim 0,8 miljard euro. De afschaffing van de OZB voor gebruikers van woningen scheelt de gemeenten bijna 0,9 miljard euro. De OZB voor eigenaren stijgt daarentegen met bijna 0,1 miljard euro. Overigens is de OZB voor gebruikers van niet-woningen niet afgeschaft.

De toename van de opbrengsten uit de OZB voor eigenaren is het gevolg van een verwachte groei van het aantal woningen en bedrijfsgebouwen en een stijging van de tarieven. Bovendien is bij een aantal gemeenten de grondslag voor de berekening van de OZB toegenomen vanwege een verlate overgang op de nieuwe WOZ-waarden. 

Het Rijk compenseert gemeenten met een extra bijdrage

Naast de gemeentelijke heffingen is de algemene uitkering van het Rijk uit het Gemeentefonds een belangrijke inkomstenbron van gemeenten. Via deze algemene uitkering verwachten gemeenten in 2006 ruim 12,8 miljard euro te ontvangen. Dit is bijna 1,2 miljard euro meer dan in 2005. De stijging is vooral bedoeld om het verlies aan baten door het afschaffen van de OZB voor gebruikers van woningen te compenseren. 

Rioolrecht neemt fors toe

De verwachte opbrengst uit rioolrechten stijgt met 7,9 procent tot bijna 1,0 miljard euro. Dit is vooral het gevolg van tariefstijgingen. Daarnaast heeft  een aantal gemeenten de rioolrechten in 2006 nieuw ingevoerd. De kosten van aanleg en verbetering van rioleringen zijn toegenomen. Bovendien gebruikte een aantal gemeenten een deel van de OZB voor het onderhoud van riolen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.