EMU-tekort gemeenten naar  2,8 miljard

Het EMU-tekort van gemeenten is in 2004 uitgekomen op 2,8 miljard euro. Hiermee nemen de gemeenten ruim een kwart van het totale Nederlandse overheidstekort voor hun rekening.

Bijdrage gemeenten aan EMU-saldo overheid

Het tekort van gemeenten is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2000 waren hun inkomsten en uitgaven nog in evenwicht. In de vier jaren daarna zijn ze opgeteld bijna 7,6 miljard euro tekort gekomen. Dit is vooral het gevolg van hoge investeringen en uitgaven voor de aankopen van grond in deze periode met tegenvallende inkomsten uit de verkopen van grond door de haperende economie. Hoe hebben de gemeenten dit duidelijke verschil tussen uitgaven en ontvangsten gefinancierd?

Langlopende vorderingen sterk afgenomen

De gemeenten blijken hun tekorten in belangrijke mate te hebben gefinancierd door de afbouw van langlopende vorderingen. In de periode 2000-2004 zijn deze langlopende vorderingen met 6,0 miljard euro teruggelopen tot 18,3 miljard in 2004.

De belangrijkste daling van deze vorderingen vindt plaats bij de verstrekte langlopende leningen aan woningcorporaties.

Leningen aan woningcorporaties en overige vorderingen

Kortlopende vorderingen toegenomen

De kortlopende vorderingen van gemeenten zijn in de periode 2000-2004 met 2,1 miljard euro toegenomen tot 11,7 miljard in 2004. De afgelopen vijf jaar heeft bij gemeenten de verkoop van aandelen Bouwfonds en een aantal nutsbedrijven plaatsgevonden. Behaalde boekwinsten (3,4 miljard) bij deze verkopen zijn een belangrijke oorzaak voor deze groei. De extra eenmalige inkomsten mogen volgens de EMU-norm echter niet in de beschouwing worden meegenomen bij de berekening van het EMU-saldo.

Verloop schulden en vorderingen

Langlopende schuldpositie licht verbeterd

De langlopende schuld van de gemeenten is in de periode 2000-2004 met 1,7 miljard euro gedaald tot 28,4 miljard. De kortlopende schulden van gemeenten zijn in dezelfde periode met 2,0 miljard toegenomen tot 12,4 miljard euro in 2004.

Gemeenten verkeren de laatste jaren niet meer in de luxe positie om hun vrijgekomen middelen uit langlopende vorderingen opnieuw uit te zetten. Het grootste deel van de vrijgekomen middelen is benut om de investeringen in materiële vaste activa en de aankopen van grond te financieren. Door de vrijgekomen middelen hiervoor te benutten is voorkomen dat de schulden zijn opgelopen.

Egon Gerards en Marty Rottman