Meer woningen binnen twee jaar gereed

In 2004 zijn ruim 65 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen, bijna 6 duizend meer dan een jaar eerder. Een groter deel van de nieuwbouw is binnen twee jaar gereed. In 2004 was bij 71 procent van de opgeleverde woningen de doorlooptijd korter dan twee jaar, tegen 67 procent in 2003. In 1995 gold dit overigens nog voor 95 procent.

Doorlooptijd woningbouw, 1995-2004

Doorlooptijd woningbouw, 1995-2004

Woningen vaker binnen een à twee jaar gereed

Het aandeel opgeleverde woningen met een doorlooptijd korter dan een jaar is in 2004 met 24 procent even groot als een jaar eerder. De woningen met een doorlooptijd tussen de een en twee jaar groeide van 43 naar 48 procent.
In 1995 was nog 95 procent van de nieuwbouw binnen twee jaar gereed. De toename van de doorlooptijd sindsdien heeft onder meer te maken met de toegenomen omvang van de woningbouwprojecten en langere (bezwaar)procedures.

Doorlooptijd woningbouw korter dan twee jaar, naar projectgrootte

Doorlooptijd woningbouw korter dan twee jaar, naar projectgrootte

Alleen bij grotere projecten geen afname

Bij woningbouwprojecten van 200 of meer woningen nam de doorlooptijd juist toe. Sinds 1995 is het aandeel dat binnen twee jaar gereed kwam van 90 procent naar 55 procent gedaald. In 2004 was 4 procent van de gereedgekomen woningen afkomstig van bouwprojecten met 200 of meer woningen.
Bij projecten met een kleinere omvang is de gemiddelde doorlooptijd gelijk gebleven of afgenomen. Vooral bij projecten met een omvang tussen de 5 en 50 woningen vond oplevering vaker binnen twee jaar plaats.

Doorlooptijd in Flevoland het kortst

In 2004 was in Flevoland 85 procent van de nieuwbouwwoningen in minder dan twee jaar gebouwd. In de provincie Utrecht gold dit maar voor 62 procent. Wanneer gekeken wordt naar een doorlooptijd van minder dan een jaar, deed Friesland het het beste met 49 procent van de opgeleverde woningen. Voor geheel Nederland was dit een kwart.

Doorlooptijd per provincie, 2004

Doorlooptijd per provincie, 2004

VINEX-woningen iets minder snel gereed

Tweederde van de gereedgekomen nieuwbouwwoningen lag in de zogeheten VINEX- en BON-gebieden. In de VINEX-gebieden lag het aandeel dat binnen twee jaar gereed was met 68 procent iets beneden het landelijk gemiddelde. In de BON-gebieden was het met 71 procent even hoog als landelijk.

Cees Steijn

Bron: StatLine