GGD'en gebruiken meer uitzendkrachten

GGD’en voeren velerlei diensten op het gebied van de, voornamelijk preventieve, gezondheidszorg uit. Zo volgen alle GGD’en de gezondheid van jeugdigen. Ook geven ze alle sociaal-medische adviezen, zoals voor parkeerontheffingen.

Andere taken komen bij veel minder diensten voor. Van de GGD’en doen er bijvoorbeeld 19 aan methadonverstrekking en spuitomruil; bij 11 diensten kan men terecht voor sportadvisering. Verder verzorgen 31 GGD’en ook ambulancevervoer en hebben er 18 een meldkamer. In 1997 leverden nog maar vier GGD’en arbozorg. Arbodiensten en (meldkamers) ambulancevervoer zijn niet meegerekend in de onderstaande gegevens. Overigens is het aantal GGD’en tussen 1985 en 1997 vanwege fusies teruggelopen van 65 tot 54.

Personeel en vrijwilligers

Bij de GGD’en werken in totaal ruim 3 900 personen. Artsen vormen daarvan 19%, verpleegkundigen 17%. Daarmee zijn artsen en verpleegkundigen de grootste beroepscategorieën binnen GGD’en.

Academici in het algemeen zijn, met 28% van de arbeidsplaatsen, sterk vertegenwoordigd. Ruim driekwart van het GGD-personeel is van het vrouwelijk geslacht. Bij GGD’en wordt veel in deeltijd gewerkt: bijna 70% van de medewerkers doet dit.

GGD’en maken steeds meer gebruik van uitzendkrachten. In 1997 vormde dit 5% van de gewerkte tijd, bijna een verdubbeling in vergelijking met 1995.

Slechts tien GGD’en doen een beroep op vrijwilligers, en dan nog maar in beperkte mate. Gemiddeld zijn de vrijwilligers op jaarbasis 100 uur werkzaam.

Bezette arbeidsplaatsen bij GGD-en, eind 1997 (totaal 3931 personen)

Bezette arbeidsplaatsen bij GGD-en, eind 1997 (totaal 3931 personen)

Gemeenten belangrijkste inkomstenbron

In 1997 ontvingen de GGD’en 612 miljoen voor hun activiteiten. Hun belangrijkste inkomstenbron is de overheid, en dan voornamelijk gemeenten. In 1997 is voor het eerst nagegaan hoeveel GGD’en ontvangen voor reizigersvaccinaties. Dit blijkt 23,5 miljoen te zijn. In 1997 zijn de inkomsten van GGD’en gemiddeld met 10% gestegen ten opzichte van 1996. Over de periode 1980-1997 stegen de opbrengsten gemiddeld met 4,5% per jaar.

Inkomsten van GGD-en, 1997 (totaal 612,2 mln gld)

Inkomsten van GGD-en, 1997 (totaal 612,2 mln gld)

Ongelijke spreiding over het land

In West-Nederland is de gemiddelde capaciteit van GGD’en (uitgedrukt in arbeidsplaatsen) per inwoner het hoogste. Vooral in de vier grote steden is dat zo. Daar voert de GGD meer taken uit. In Oost-Nederland ligt dit circa 40% lager. Zuid- en Oost-Nederland nemen een tussenpositie in.

Erik Smits