Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2018

Gemiddelde zorguitgaven per huishouden als percentage van het gemiddeld primair inkomen per huishouden, 2006-2018
Deze tabel is tot stand gekomen in het kader van aanvullende statistische dienstverlening voor zorgverzekeraar VGZ. Het doel is om in beeld te brengen welk deel van het gemiddeld inkomen per huishouden wordt uitgegeven aan de verplicht verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet [Zvw], Wet langdurige zorg [Wlz], Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten [AWBZ]) en hoe zich dat in de loop der tijd, sinds de introductie van de Zorgverzekeringswet in 2006, heeft ontwikkeld.