ICT-kenmerken bij DTC-bedrijven, 2019-2023

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2023.

Het Digital Trust Center (DTC) heeft als missie de cyberweerbaarheid van de (niet‐vitale) bedrijven in Nederland te vergroten. Het CBS is op verzoek van het DTC, betrokken bij het monitoren van het gebruik van het DTC door de bedrijven in Nederland, alsmede bij het monitoren van het effect van het DTC op de cyberweerbaarheid van bedrijven. Ten behoeve van dit laatste worden bedrijven die actief deelnemen aan door het DTC gestarte samenwerkingsverbanden, toegevoegd aan de jaarlijkse CBS‐enquête ICT‐gebruik bedrijven. Zo kan de cyberweerbaarheid van deze groep bedrijven in kaart worden gebracht en vergeleken met die van een referentiegroep. In deze maatwerktabel worden voor de jaren 2019-2022 de resultaten van de ICT-gebruik enquête vergeleken tussen de DTC bedrijven en referentiegroep uit de landelijke enquête met een gelijk verdeling over de bedrijfstakken en bedrijfsgrootteklassen.

Bekostigd door Eurostat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.