Jongeren met pleegzorg naar BRP-gemeente, 2022

Aantal jongeren met pleegzorg in 2022 en het aantal zorgdagen dat deze jongeren jeugdhulp zonder verblijf kregen tijdens het pleegzorgtraject, uitgesplitst naar de gemeente waar de jongeren volgens BRP wonen.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt en publiceert het CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering). In de reguliere StatLine tabellen wordt het aantal jongeren met jeugdzorg uitgesplitst naar de gemeente die volgens het Woonplaatsbeginsel Jeugd verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het CBS deze tabel samengesteld, waarin de jongeren met pleegzorg worden uitgesplitst naar de gemeente waar zij volgens de Basis Registratie Personen (BRP) wonen. Dit kan een andere gemeente zijn dan de gemeente die volgens het Woonplaatsbeginsel Jeugd verantwoordelijk is voor het pleegzorgtraject. Naast het aantal jongeren met pleegzorg bevat de tabel ook het aantal zorgdagen dat deze jongeren jeugdhulp zonder verblijf ontvingen tijdens het pleegzorgtraject.