Transformaties in de woningvoorraad, eerste kwartaal 2023

De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste kwartaal van 2023 weer.
De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte en de vier grootste gemeenten (G4).

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).