Reden van het ziekteverzuim van werknemers VVT, 2022

Deze tabel bevat cijfers over de reden van het ziekteverzuim van werknemers van 15 tot 75 jaar in de branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). De gegevens zijn afkomstig van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO. Het verslagjaar is 2022.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl. De tabel is een verdieping op de AZW tabel: ‘AZW: Ziekteverzuim volgens werknemers, regio’.

Vanaf het verslagjaar 2022 verschilt de wijze waarop gegevens voor de NEA zijn verzameld en verwerkt op enkele punten van eerdere verslagjaren. Daardoor zijn de cijfers vanaf 2022 mogelijk niet in alle gevallen vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2021.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van steekproefgegevens. Een steekproef is nooit helemaal representatief voor de populatie. Om hiervoor te corrigeren is gebruikgemaakt van weegfactoren.
De uitkomsten in tabel 1 zijn gebaseerd op minimaal 100 waarnemingen in de NEA-steekproef. Bij minder dan 100 waarnemingen is een uitkomst onderdrukt en wordt een punt gepubliceerd. Op AZW StatLine wordt bij NEA-uitkomsten een ondergrens van 200 waarnemingen gehanteerd.

Het ziekteverzuimpercentage naar AZW branches wordt ook gepubliceerd in de tabel Ziekteverzuimpercentage; AZW Branches, gebaseerd op de Kwartaal Enquête van het CBS. Deze cijfers wijken door verschillen in bron en methode af van het ziekteverzuimpercentage zoals dat onder werknemers wordt gemeten in de NEA.