AZW breed; uitstroom naar pensioen kwartaal op kwartaal, 2010-2022

Deze tabel bevat cijfers over de arbeidsmobiliteit van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed naar pensioen, berekend kwartaal op kwartaal, uitgesplitst naar jaar, kwartaal en branche.

Deze tabel bevat cijfers over kenmerken van mobiliteit voor werknemers naar pensioen berekend kwartaal op kwartaal. De cijfers zijn een verbijzondering van de cijfers in de AZW StatLine tabel: 'Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit'. Ten opzichte van de genoemde tabel wordt in deze tabel alleen gekeken naar de categorie uitstroom naar pensioen en worden de cijfers berekend kwartaal op kwartaal i.p.v. jaar op jaar.

In deze tabel wordt gekeken naar zorg en welzijn breed: dit zijn alle branches in zorg en welzijn (inclusief kinderopvang).

Mobiliteit in een kwartaal wordt, op een peildatum, berekend ten opzichte van 1 kwartaal eerder (tijdstip 'KW-1'); een vergelijking van beide populaties resulteert in cijfers over uitstroom. De peildatum is de laatste dag van het kwartaal en in het 4e kwartaal de laatste vrijdag voor kerst. Het toedelen van branches vindt plaats op basis van de gegevens zoals deze beschikbaar zijn op het laatste peilmoment dat de werknemer deel uit maakt van de populatie. Bij uitstroom in het 1e kwartaal 2018 is dit bijvoorbeeld de informatie in het 4e kwartaal 2017. Het kan voorkomen dat een persoon uitstroomt naar pensioen in het 1e kwartaal 2017 om vervolgens in het 4e kwartaal 2017 weer werkzaam te zijn in de zorg en welzijn. In dit geval wordt die persoon wel geteld in deze cijfers, maar niet in de cijfers van de AZW StatLine tabel: 'Mobiliteit van werknemers; AZW (breed), kenmerken mobiliteit'

De indeling naar branche vindt plaats op basis van de hoofdactiviteit van de werkgever.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer PR002406A.