Omvang van ecosysteemtypen naar provincie (2013 en 2021)

Deze tabellenset beschrijft de omvang van ecosystemen in Nederland in 2013 en 2021, uitgesplitst naar 10 ecosysteemtypen en naar provincie.

De omvang van de verschillende ecosystemen in Nederland vormt de basis van de natuurlijk kapitaalrekeningen. In de natuurlijk kapitaalrekeningen wordt gekeken naar zowel (semi-)natuurlijk ecosystemen, zoals bos en heide, als naar agrarische ecosysteemtypen (akkerbouw, grasland, etc.) en ecosysteemtypen in de bebouwde omgeving.
De methodiek voor het samenstellen van de ecosysteemtypen(kaarten) is gebaseerd op internationale richtlijnen (SEEA Ecosystem Accounting). De complete lijst van brondata, methoden en beschrijving van de ecosysteemtypen is te vinden in de technische toelichting van de natuurlijk kapitaalrekeningen.

De ecosysteemtypenkaarten (2013, 2015, 2018 en 2020) zijn beschikbaar in 10, 25 en 100 meter rasterresolutie en zijn te downloaden als geotiff bestanden.

De ontwikkeling van deze tabellenset is bekostigd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).