Vermogenspositie van huurders in corporatiewoningen, 2019

grafiek
De waarde van het vermogen van huishoudens in een corporatiewoning, uitgesplitst naar bezit van overig onroerend goed, per 1 januari 2019.
De tabel biedt inzicht in het aantal huishoudens dat in een corporatiewoning woont, hun vermogen per 1 januari 2019 en of ze in bezit zijn van overig onroerend goed. Daarbij worden de huishoudens verder onderverdeeld op basis van hun woonduur in de woning en op basis van het al dan niet ontvangen van huurtoeslag. Bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).