Aantal bedrijven naar sector en aantal werknemers, 2020

Deze tabel bevat informatie over het aantal bedrijven ingedeeld naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte op basis van het aantal werknemers. De gegevens hebben betrekking op het jaar 2020.

Het doel van deze telling is om meer inzicht te krijgen in het aantal bedrijven met werknemers per combinatie bedrijfsgrootte-bedrijfstak. De bedrijfsomvang is daarbij bepaald op basis van het (afgeronde) gemiddelde aantal werknemers in het verslagjaar, en is ingedeeld in zes grootteklassen. Voor de bedrijfstak is de SBI gekoppeld vanuit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en is gerapporteerd op zowel het 1-digit- als 2-digit-niveau. De populatie bedrijven bestaat uit de bedrijven die op 1 december 2020 actief waren en gemiddeld over het verslagjaar (afgerond) tenminste 1 werknemer hadden.

De tabellenset is bekostigd door de Inspectie SZW.