Gemeentelijke benchmark statushouders, 2020

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de tabellen in deze publicatie zijn samengesteld, is er achteraf toch een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de tabellen over inburgering (indicatoren 13-19 en 31-36) zijn de cijfers aangepast. In de originele tabellen is het aantal inburgeringsplichtige statushouders en het aantal statushouders dat een inburgeringsexamen heeft afgelegd op B1- en B2-taalniveau onderschat. Die aantallen zijn in bijgevoegde tabellenset gecorrigeerd en vallen iets hoger uit dan in de originele tabellen.

Aanvullend erratum 13-10-2023

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicaties zijn samengesteld, is er bij de update in de tweede helft van 2023 een onvolkomenheid geconstateerd in eerdere publicaties. Onze excuses hiervoor.

 

Indicator 11 ‘Wachttijd eerste aanvragers tussen instroom COA-opvang en eerste zelfstandige vestiging in gemeente’ zou volgens de omschrijving enkel betrekking hebben op eerste aanvragers onder de statushouders. Dat zijn alle statushouders uit de onderzoekspopulatie exclusief gezinsherenigers en nareizigers. Per abuis zijn de nareizigers ook meegenomen. Hierdoor komt het totaal aantal eerste aanvragers per gemeente hoger uit, evenals het aandeel in de categorie met de kortste wachttijd (<1 jaar). Dit komt omdat nareizigers in het algemeen sneller door de procedure kunnen, vanwege de vergunning van de referent.

 

In de publicatie in de tweede helft van 2023 wordt dit hersteld. De fout is niet hersteld in de eerdere publicaties, aangezien in de nieuwe publicatie in de tweede helft van 2023 de gehele onderzoeksperiode opnieuw is meegenomen, en de nieuwe cijfers daar gevonden kunnen worden. Zodra deze publicatie beschikbaar is, plaatsen we hier een link.

De NIET gecorrigeerde cijfers zijn hieronder te vinden.

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2020 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Divosa/Stimulansz heeft een benchmarktool opgezet voor het monitoren van statushouders op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa/Stimulansz het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 36 indicatoren te berekenen over statushouders in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk en inkomen en jeugdzorg van statushouders. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.

Bekostigd door: Divosa/Stimulansz/BMC