Gebruik van steunmaatregelen corona per 31 december

Overzicht van bedrijven die in 2020 gebruik hebben gemaakt van verschillende steunmaatregelen in verband met corona. De tabellen bevatten gegevens over zestien regelingen.

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid verschillende steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de deelname aan en effecten van deze maatregelen in kaart. Beoogd is om regelmatig een cijferoverzicht samen te stellen. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken.

Dit zesde rapport bevat cijfers over de periode tot en met 31 december 2020 met gebruikers van de eerste, tweede en derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1.0, NOW-2.0 en NOW-3.1), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-1), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), de subsidieregelingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-1 en TVL Q4 2020), bedrijven die uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, de verruimde Borgstelling MKB-kredieten in verband met corona (BMKB-C), de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC), de verruimde Garantie Ondernemingsfinanciering in verband met corona (GO-C), het verruimde Borgstellingskrediet voor de Landbouw in verband met corona (BL-C), de corona-overbruggingslening (COL), de regeling uitstel van aflossing en overbruggingskediet uitgevoerd door Qredits en de regelingen voor tegemoetkoming van de fritesaardappeltelers en de sierteeltsectoren.

De deelname van bedrijven aan de meest gebruikte regelingen wordt in de tabellen van deze zesde rapportage tevens in verband gebracht met de ontwikkeling van de banen tussen september 2019 en september 2020 en met de omzetontwikkeling tussen het derde kwartaal van 2019 en het derde kwartaal van 2020.

Het gebruik van de regelingen naar regio wordt in een aparte tabellenset in beeld gebracht.

Twee aanvullende tabellensets bevatten een overzicht van de bedrijven in de culturele en creatieve sector, respectievelijk de sport die deelnemen aan de meest gebruikte regelingen. Deze aanvullende tabellen zijn samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), respectievelijk het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ten slotte is hier een specifieke tabel voor garantiebedragen van de KKC opgenomen.