Peergroup effecten op leerprestaties

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
Onderzoek naar het effect van de klassensamenstelling op de basisschool op leerprestaties op de basis- en middelbare school.
Etnische en socio-economische segregatie groeit in het Nederlandse basisonderwijs. Dit paper, geschreven als onderdeel van een afstudeerstage bij het UDC/Groningen, onderzoekt de effecten van deze typen segregatie op leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs. We vinden dat een hoger aandeel leerlingen met ofwel een migratieachtergrond, ofwel ouders met een laag opleidingsniveau ofwel ouders met een laag inkomen in een klas de leerprestaties van leerlingen negatief beïnvloedt, ook al zijn de effecten klein. Het gaat hierbij zowel om leerprestaties op de basisschool als om leerprestaties op de middelbare school. De effecten zijn zichtbaar tot in ten minste de derde klas van de middelbare school.