Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-2019

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de tabellen in deze publicatie zijn samengesteld, is er achteraf toch een onvolkomenheid geconstateerd. Onze excuses hiervoor. In de tabellen over inburgering (indicatoren 13-19 en 31-36) zijn de cijfers aangepast. In de originele tabellen is het aantal inburgeringsplichtige statushouders en het aantal statushouders dat een inburgeringsexamen heeft afgelegd op B1- en B2-taalniveau onderschat. Die aantallen zijn in bijgevoegde tabellenset gecorrigeerd en vallen iets hoger uit dan in de originele tabellen.
Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2019 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Divosa heeft een benchmarktool opgezet voor het monitoren van statushouders op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft Divosa het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 36 indicatoren te berekenen over statushouders in de gemeente. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk en inkomen en jeugdzorg van statushouders. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.

Bekostigd door: Divosa