Trends biodiversiteit bodemdieren Voordelta, 2004-2018

Een sleepnet voor de garnalenvangst in het water.
© Hollandse Hoogte / Bert Spiertz
In dit rapport worden trends in biodiversiteit gepresenteerd van bodemdieren in de Voordelta voor de periode 2004-2018, ter evaluatie van de natuurcompensatie, door middel van het instellen van een bodembeschermingsgebied door het uitsluiten van boomkorvisserij, voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Tussen 2008 en 2013 is in het Natura2000-gebied Voordelta de Tweede Maasvlakte (MV2) aangelegd. Vanaf 2008 is voor het verlies aan natuur ter compensatie een deel van de Voordelta als Bodembeschermingsgebied (BBG) ingesteld. Een 10% verbetering van de bodemdierbiomassa in het BBG zou het verlies van bodemgebied door MV2 compenseren. De opzet was het uitsluiten van de boomkorvisserij (260-300 pk) in het BBG. Visserij op garnalen bleef toegestaan.

CBS heeft de ontwikkelingen in trends van bodemdieren in beeld gebracht met als doel te kijken of kwaliteitsverbetering heeft opgetreden. CBS heeft dit gedaan met behulp van Multi-Species Indicatoren (MSI), een methode die door het CBS is verfijnd en zowel nationaal als internationaal veel wordt gebruikt, onder andere als de Living Planet Index. Bij de duiding van de trends is gekeken naar relaties met visserij-intensiteit o.a. op basis van AIS (Automatic Identification System) in combinatie met ecologische kenmerken van de bodemdiersoorten zoals gevoeligheid voor bodemberoering.

Een samenwerkingsverband van het CBS, Greenstat en Ecosub heeft dit project uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat WVL.