Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

Deze tabellen bevatten cijfers in opdracht van het ministerie van SZW over de kostenstructuur en de kosten per kindplaats van kinderopvangorganisaties in de jaren 2015-2018. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang organisatie, aantal kindplaatsen, rechtsvorm, opvangsoort, stedelijkheidsklasse en gemiddelde arbeidsduur werknemers.

De onderstaande databronnen zijn gebruikt voor het samenstellen van bovengenoemde tabellen:

  • Algemeen Bedrijfsregister van het CBS (bron: Handelsregister (HR) van de KvK): bedrijfskenmerken (zoals rechtsvorm) van organisaties met hoofdactiviteit kinderopvang volgens StandaardBedrijfsIndeling (SBI) 2008;
  • Bedrijfsgegevens uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV: arbeidsduur van werknemers;
  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): stedelijkheid op basis van omgevingsadressendichtheid (oad) van de locatie;
  • Landelijk Register Kinderopvang (LRK): register met alle op peildatum 1 december van verslagjaar actieve kinderopvangorganisaties (exclusief in verslagjaar uitgeschreven organisaties). Met per organisatie, per locatie en per opvangsoort (KDV, BSO, PSZ) het aantal kindplaatsen;
  • Fiscale jaarrekeningen, door het CBS ontvangen van de belastingdienst: verlies- en winstrekeningen van organisaties die winstaangifte hebben gedaan in het kader van de Inkomstenbelasting (IB) en Vennootschapsbelasting (VPB).