Achterstandsscores per school - na fusies, 2018

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking fusies, 1 oktober 2018.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen.

In juli 2019 heeft het CBS de achterstandsscores van scholen op 1 oktober 2018 gepubliceerd (zie Relevante links).
Naderhand heeft het CBS van DUO nog informatie ontvangen van scholen die per 1 oktober 2018 gefuseerd zijn. Deze fusies hebben gevolgen voor de achterstandsscores van de scholen.
Deze tabellenset bevat nieuwe achterstandsscores van scholen op 1 oktober 2018 waarin de fusies zijn verwerkt. Ten opzichte van de publicatie van juli 2019, zijn uitsluitend de achterstandsscores van fusiescholen nieuw. De scores van scholen die niet bij fusies betrokken zijn, zijn ongewijzigd. Verder is in deze tabellenset een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw opgenomen.