De sociale omgeving van jeugdzorgjongeren, 2017

Met dit onderzoek zijn de kenmerken van de personen in en buiten het huishouden van jeugdzorgjongeren in kaart gebracht. Deze kenmerken zijn vergeleken met een referentiegroep van personen in en buiten het huishouden van jongeren die geen jeugdzorg krijgen.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van VWS deze tabellenset samengesteld.