Fysiotherapeuten en oefentherapeuten, 2012-2016

Erratum:

De cijfers over de rentabiliteit van praktijken van oefentherapeuten voor de jaren 2012 tot en met 2016 zijn in tabel 2 aangepast. Deze cijfers waren in de vorige publicatie niet bij de juiste variabelenamen geplaatst.

Dit is nu gecorrigeerd.

Daarnaast is de gemiddelde rentabiliteit voor de totale populatie oefentherapeuten voor de jaren 2012 tot en met 2016 toegevoegd.

Financiële kengetallen, praktijken van fysiotherapeuten en oefentherapeuten, 2012-2016

Voor zowel de praktijken van fysiotherapeuten als de praktijken van oefentherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden decielen bepaald.

De volgende kengetallen zijn in de tabellenset beschreven: bedrijfsresultaat, rentabiliteit, weerstandsvermogen en solvabiliteit.

De populaties zijn daarnaast naar bedrijfsgrootte, op basis van de grootte van de totale bedrijfsopbrengsten, ingedeeld naar klasse Klein - Middel - Groot en ingedeeld naar provincie. Voor zowel de indeling naar bedrijfsgrootte als de indeling naar provincie zijn het gemiddelde en de grenswaarden kwartielen bepaald per kengetal.

Dit onderzoek is bekostigd door de Nederlandse Zorgautoriteit.