Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Zorgpraktijken (SBI2008) Perioden Ondernemers (aantal) Bedrijven (aantal) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Subsidies (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Totaal bedrijfskosten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Arbeidskosten Totaal arbeidskosten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Arbeidskosten Lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Arbeidskosten Pensioenlasten en sociale lasten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Totaal overige bedrijfskosten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Niet eerder genoemde bedrijfskosten (mln euro) Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Financieel resultaat Financiële lasten (mln euro) Financieel resultaat Financieel resultaat (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewone baten (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewone lasten (mln euro) Buitengewoon resultaat Buitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belasting (mln euro)
8621 Praktijken van huisartsen 2014 8.560 30 2.590 2.466 124 7 117 1.520 563 401 162 66 891 100 791 1.070 10 22 -12 22 7 16 1.073
8621 Praktijken van huisartsen 2015 9.050 40 2.611 2.486 125 7 118 1.566 579 420 159 62 925 103 822 1.046 9 20 -11 20 6 13 1.047
8622 Praktijken van medisch specialisten 2014 8.250 150 2.651 2.460 192 5 187 1.276 524 379 145 132 621 62 558 1.375 43 33 10 60 11 50 1.435
8622 Praktijken van medisch specialisten 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86231 Praktijken van tandartsen 2014 7.750 160 2.807 2.742 65 10 55 1.900 686 585 101 130 1.084 83 1.001 907 40 57 -16 39 4 35 926
86231 Praktijken van tandartsen 2015 7.930 150 2.822 2.761 62 9 52 1.923 697 596 102 128 1.098 87 1.011 900 36 54 -17 37 4 33 915
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2014 230 10 219 213 5 0 5 152 71 60 11 11 70 6 64 67 9 4 5 3 0 2 74
86232 Praktijken v. tandheelspecialisten 2015 240 10 217 210 7 1 7 150 69 60 9 11 70 8 63 67 9 4 5 1 1 0 73
86911 Praktijken van verloskundigen 2014 1.690 0 185 178 6 0 6 84 16 11 5 7 61 2 59 101 1 1 0 2 0 2 103
86911 Praktijken van verloskundigen 2015 1.790 0 188 181 7 0 7 87 17 12 6 7 63 2 61 101 1 1 -1 3 0 2 103
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2014 10.500 110 1.400 1.356 44 6 38 840 405 336 70 60 375 40 335 559 7 25 -18 23 4 20 561
86912 Praktijken van fysiotherapeuten 2015 10.420 110 1.380 1.341 39 5 34 843 410 339 71 57 376 39 336 537 7 22 -16 18 5 13 534
86913 Praktijken van psychologen 2014 4.120 50 462 451 12 2 9 280 131 109 22 10 139 16 123 182 2 4 -2 3 1 2 182
86913 Praktijken van psychologen 2015 4.600 50 547 536 12 3 9 323 154 129 26 10 159 20 139 224 1 4 -3 3 1 2 223
86919 Overige paramedische praktijken 2014 1.240 0 48 47 1 0 1 21 3 2 0 1 17 0 17 27 0 0 0 0 0 0 27
86919 Overige paramedische praktijken 2015 1.300 0 49 48 1 0 1 21 3 2 0 1 18 1 17 28 0 0 0 1 0 1 28
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de financiën van bedrijven (praktijken) van zorgverleners volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Van de praktijken van medisch specialisten worden geen cijfers gepubliceerd over 2015 vanwege onvoldoende beschikbare belastingaangiften.

Wijzigingen per 27 september 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel met cijfers over zorgpraktijken vanaf 2015. Zie paragraaf 3. De nieuwe tabel verschilt op een aantal punten van de huidige tabel. Onder andere is de nieuwe tabel uitgebreid met een nieuwe beroeps-/zorgaanbiedersgroep: 'Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg'. Daarnaast wordt de beroepsgroep 'Praktijken van tandheelkundig specialisten' in de nieuwe tabel volledig beschreven, door aanvulling met cijfers over 'Praktijken van kaakchirurgen'. Tot nu toe werden alleen de 'Praktijken van orthodontisten' beschreven.

Toelichting onderwerpen

Ondernemers
Alle personen met inkomsten uit arbeid als zelfstandige en/of
directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een zelfstandige is een persoon met
als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in
een eigen bedrijf, praktijk of in een zelfstandig uitgeoefend beroep. Een
DGA is eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het
eigen bedrijf.
----------
Hier worden alleen de ondernemers met een BIG-registratie weergegeven. Bedrijven met een DGA zonder BIG-registratie worden niet bij het aantal ondernemers meegeteld.
Bedrijven
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Dit betreft bedrijven die niet aan een ondernemer met een BIG-registratie kunnen worden gekoppeld.
Bedrijfsresultaat
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de eigenlijke bedrijfsvoering, in casu de verkopen van goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties, geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen.
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst (exclusief btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Toelichting:
Het gaat hier met name om:
- de waarde van voorraadmutaties, inclusief onderhanden werk;
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf;
- subsidies en exportrestituties;
- schade-uitkeringen.
Totaal overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies
Betalingen om niet die door de overheid of de Instellingen van de Europese Unie worden gedaan aan ingezeten producenten, met het doel de productieniveaus, de prijzen of de beloning van de productiefactoren te beïnvloeden.
Niet eerder genoemde bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet en subsidies.
Bedrijfskosten
De kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren, te weten de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten, de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten.
Totaal bedrijfskosten
Arbeidskosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, pensioenlasten en sociale lasten.
Toelichting:
Tot de arbeidskosten worden niet gerekend de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea en dergelijke. Op de arbeidskosten zijn subsidies niet in mindering gebracht.
Totaal arbeidskosten
Lonen en salarissen
De vergoedingen voor de werknemer, die in een bepaalde periode arbeid verricht, en die ten laste komen van de werkgever, inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale premies die ten laste komen van de werknemer.
Toelichting:
Naast het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon bevatten de lonen en salarissen ook aanvullingen hierop (zoals gratificaties, overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel en voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De loonbetaling over uren die een werknemer wegens ziekteverzuim niet werkt wordt overgeheveld naar de 'sociale premies ten laste van werkgevers'.
Pensioenlasten en sociale lasten
De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies.
----------
Exclusief privéopbouw van pensioen (zoals lijfrente en koopsom).
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en
voorzienbare economische veroudering.
Overige bedrijfskosten
De bedrijfskosten die niet betrekking hebben op de arbeidskosten en de afschrijvingen op vaste activa.

Toelichting: Overige personeelskosten, de kosten van energieverbruik, huisvesting, machines/installaties/inventaris en dergelijke, vervoermiddelen, verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden en overige bedrijfskosten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totaal overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en dergelijke.
Niet eerder genoemde bedrijfskosten
Niet eerder genoemde bedrijfslasten naast arbeidskosten, afschrijvingen op vaste activa en andere personeelskosten.

Toelichting: Autokosten, huisvestingskosten (beide met aftrek van privégebruik) en overige bedrijfslasten. Persoonlijke verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit worden niet meegeteld.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfskosten.
Financieel resultaat
Financiële baten
De rentebaten, de winst uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
De rentelasten, het verlies op deelnemingen, de kosten van leningen, en het verlies op beleggingen.
Financieel resultaat
De financiële baten minus de financiële lasten.
Financiële baten
De rentebaten, de winst uit deelnemingen, ontvangen dividenden, winst op beleggingen en overige financiële baten.
Financiële lasten
De rentelasten, het verlies op deelnemingen, de kosten van leningen, en het verlies op beleggingen.
Buitengewoon resultaat
Buitengewone baten
De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone baten worden onder andere beschouwd koerswinsten, positieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en dergelijke.
Buitengewone lasten
De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone lasten worden onder andere beschouwd verliezen op vorderingen, koersverliezen, negatieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan van vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Buitengewoon resultaat
De buitengewone baten minus de buitengewone lasten.
Toelichting:
Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien, zoals onder andere koersverschillen, resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel.

Buitengewone baten;
De winsten die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone baten worden onder andere beschouwd koerswinsten, positieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de vrijgevallen bedragen van de egalisatierekening voor de WIR-premies, de boekwinsten bij verkoop of tenietgaan van vaste activa en ontvangsten voor goodwill en dergelijke.

Buitengewone lasten;
De verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien.
Toelichting:
Als buitengewone lasten worden onder andere beschouwd verliezen op vorderingen, koersverliezen, negatieve resultaten uit buitenlandse vestigingen, beleggingen en termijnhandel. Voorts ook de boekverliezen bij verkoop of tenietgaan van vaste activa, reorganisatiekosten en dergelijke.
Resultaat voor belasting
De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het
buitengewoon resultaat.