Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

De tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017’ geeft meer inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. Het betreft een update van de reeds gepubliceerde ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’. Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

In het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt, 2016–2017’ wordt de werkwijze om de omvang van transformatiewoningen vast te stellen, beschreven.

De methode voor het bepalen van het aantal transformaties is begin 2019 herzien. Zie voor nieuwe cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2018 de publicatie ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018’ via de link onderaan deze pagina. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn ook kenmerken van de transformaties beschikbaar.