BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2006-2016

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016.
Deze tabellen bevatten cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom van medisch geschoolden naar werk binnen de zorg, buiten de zorg of niet werkzaam. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de GBA-bevolking (Gemeentelijke Basis Administratie) of in Nederland werkzaam zijn. Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd of erkenningstijd en geslacht.
Opdrachtgever: Nivel