Beloning van werkzame artsen in de zorg, 2013- 2015

Deze tabellen tonen de onderdelen van de beloning van in de zorg werkzame huisartsen, tandartsen en medisch specialisten.
De tabel beschrijft de inkomsten van BIG-geregistreerde artsen (inclusief tandartsen) die werken in de sector zorg. Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) en verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De inkomsten van de artsen worden weergegeven in de volgende onderwerpen: loon, winst uit eigen onderneming, dividenden aanmerkelijk belang, inkomsten uit overige arbeid en het netto gestandaardiseerd huishoudinkomen. De cijfers gaan over de jaren 2013 tot en met 2015.

In 2015 is door de invoering van de integrale bekostiging het aantal medisch specialisten met winst uit een maatschap sterk afgenomen. De bestaande StatLinetabel over winsten van zelfstandige artsen geeft hierdoor geen relevante beschrijving meer. Deze tabel zullen we daarom stoppen. Nieuwe uitgebreidere cijfers over beloning van artsen zal naar verwachting in mei 2018 op StatLine verschijnen. Tot die tijd presenteren we de cijfers over 2013 tot en met 2015 in deze maatwerktabel.

Downloads