Uitkomsten EMU-enquête 2017

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van de soortgelijke enquête gehouden onder waterschappen door de Unie van Waterschappen. Het EMU-saldo voor deze vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden geraamd op -4,2 miljard euro voor 2017 (-0,59% van het bbp). Dit overschrijdt de macronorm van -0,3% van het bbp, welke afgesproken is tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming voor het EMU-saldo van 2016 is -4,8 miljard euro, wat een verslechtering is ten opzichte van de raming volgens de EMU-enquête van 2016. Voor 2018 wordt het EMU-saldo geraamd op –1,6 miljard euro.

Downloads