Samenloop van OTS en voogdij met jeugdhulp, 2015

Voorlopige cijfers over jongeren met zowel een ondertoezichtstelling als jeugdhulp en over jongeren met zowel een voogdijmaatregel als jeugdhulp.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd publiceert het CBS tweemaal per jaar een rapportage over Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. In de rapportage ‘Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2015’, die op 29 april 2016 is gepubliceerd, zijn cijfers opgenomen over de samenloop van jeugdbescherming en jeugdhulp, waarbij jeugdbescherming niet verder is uitgesplitst in voogdij en ondertoezichtstelling.

Op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justistie wordt in deze maatwerktabel de uitsplitsing wél gemaakt en wordt de samenloop met jeugdhulp getoond voor zowel voogdij als voor ondertoezichtstelling afzonderlijk. In de maatwerktabel wordt het aantal jongeren op 31-12-2015 gegeven.