Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

4. Conclusie

In de periode 2012 tot en met 2017 kwamen 35 490 Indiase immigranten naar Nederland.De instroom Indiase immigranten per jaar was in deze periode meer dan verdubbeld.

Het grootste deel van de Indiase immigranten was binnen vijf jaar vertrokken. Van de 3 955 immigranten die in 2012 naar Nederland kwamen, was 42 procent in 2017 nog in Nederland. Indiase immigranten gingen met name in Amsterdam, Den Haag, Amstelveen en Eindhoven wonen. De concentratie Indiase immigranten was hoog in een beperkt aantal steden, in de rest van Nederland gingen niet of nauwelijks Indiase immigranten wonen.

Het grootste gedeelte van de immigranten was kennismigrant (44 procent) of gezinsmigrant(37 procent). De stijging van Indiase immigranten in de periode 2012–2017 was met name toe te schrijven aan de toename van Indiase kennis- en gezinsmigranten.Alhoewel het aandeel studiemigranten een stuk lager was (14 procent), neemt de instroom per jaar toe. Het aandeel overige arbeidsmigranten was laag (4 procent). De instroom overige arbeidsmigranten bleef daarnaast relatief stabiel over de jaren.

Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen wonen,overige arbeidsmigranten uit India vooral in Eindhoven, Amsterdam en Groningen. In 2012 ging 47 procent van de Indiase kennismigranten werken in de IT- en informatiedienstverlening. In 2017 ging maar liefst 76 procent van de Indiase kennismigranten werken in deze sector. Vergeleken met de sectorverdeling van alle kennismigranten ongeacht nationaliteit is dit een hoog aandeel. Indiase overige arbeidsmigranten gingen in 2017 voornamelijk aan het werk in het onderwijs.

Indiase kennismigranten hadden een hoger persoonlijk inkomen dan de doorsnee werkende in Nederland. In de periode 2013 tot en met 2017, bedroeg het jaarlijks mediaaninkomen voor Indiase kennismigranten gemiddeld 40,3 duizend euro, voor Nederlandse werknemers of zelfstandigen was dat 34,0 duizend euro. Het mediaan persoonlijk inkomen van overige Indiase arbeidsmigranten lag op 28,1 duizend euro.

De inkomensstijging was voor de Indiase kennismigrant lager dan voor de doorsnee werkende in Nederland. Ten opzichte van 2013 was het mediaan persoonlijk inkomen voor een Indiase kennismigrant in 2017 gemiddeld met 3,9 procent gestegen. Het mediaan persoonlijk inkomen van alle werknemers of zelfstandigen in Nederland was met 5,4 procent gestegen in dezelfde periode.