De kenmerken van schoolverlaters en hun arbeidspositie vijf jaar later

Begrippen

Bekostigd onderwijs

Onderwijs dat bekostigd wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW).

Positie op de arbeidsmarkt

In dit artikel worden de kenmerken van de positie op de arbeidsmarkt alleen weergegeven van personen die het bekostigd onderwijs hebben verlaten en sindsdien niet zijn teruggekeerd in het bekostigd onderwijs. Bovendien wordt dit alleen gegeven van personen die op het peilmoment stonden ingeschreven in de Basis Registratie Personen(BRP). De volgende kenmerken worden beschreven:
— Werkzaamheid – om te bepalen of een persoon werk als werknemer en/of zelfstandige heeft (gehad) in oktober van een jaar, maakt het CBS gebruik van de Polisadministratie en de Aangifte Inkomstenbelasting (IB). De Polisadministratie bevat gegevens over banen van werknemers en is gebaseerd op data uit de loonaangiften die het UWV van de Belastingdienst ontvangt. Hieruit wordt afgeleid of mensen in oktober werknemer of directeur-grootaandeelhouder waren in Nederland. Uit de aangifte Inkomstenbelasting(IB) van de Belastingdienst wordt afgeleid of mensen inkomsten hadden uit arbeid in het buitenland, overige arbeid of eigen onderneming. Deze registratie heeft betrekking op een heel jaar: als een persoon ergens in een jaar zelfstandige was, dan wordt deze automatisch in oktober van dat jaar als zelfstandige aangemerkt; hetzelfde geldt voorarbeid uit het buitenland en overige arbeid.
— Soort dienstverband – van werknemers is vastgesteld of ze een vast of een flexibel dienstverband hebben. Onder werknemers met een vast dienstverband worden voornamelijk gerekend: werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en directeuren groot aandeelhouders (DGA’s). Werknemers met een flexibel contract zijn voornamelijk uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een contract voor bepaalde tijd. De afbakening van het soort dienstverband (vast-flexibel) in de Polisadministratie verschilt van de afbakening van het type arbeidsrelatie zoals dat op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) gebeurt.
— Wekelijkse arbeidsduur – aantal uren dat iemand in een normale of gemiddelde week werkt.
— Mediaan uurloon – het mediane uurloon is gelijk aan het middelste uurloon indien de uurlonen van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt. Het mediane uurloon is in deze bijdrage bepaald voor schoolverlaters die vijf jaar na verlaten van het onderwijs werkzaam zijn als werknemer.
Enkele arbeidskenmerken (arbeidsduur en mediaan uurloon) zijn voor mannelijke en vrouwelijke schoolverlaters afzonderlijk gepresenteerd. Dit geldt echter niet voor de mannelijke en vrouwelijke schoolverlaters vanuit de wo-vervolgopleidingen, omdat deze groepen schoolverlaters te klein waren om betrouwbare uitspraken over te kunnen doen.

Schoolverlaters

Het begrip schoolverlaters wordt gedefinieerd als volgt: Personen die in een gegeven jaar het bekostigd onderwijs verlaten. In dit artikel worden de schoolverlaters van 15 jaar en ouder uit het school-/studiejaar 2009/’10 beschreven, dat zijn de personen die op 1 oktober 2009 met voltijd inschrijving (inclusief mbo-bbl) stonden ingeschreven in het bekostigd onderwijs, en op 1 oktober 2010 het bekostigd onderwijs hebben verlaten. Uitstromers uit het praktijkonderwijs en uit het speciaal onderwijs worden in dit artikel niet meegerekend.

Startkwalificatie

Diploma op minimaal havo, vwo of mbo niveau 2.

Voortijdig schoolverlaters

Personen tot 23 jaar die in een gegeven jaar het bekostigd onderwijs zonderstartkwalificatie verlaten hebben.