Arbeidsmigranten in Nederland

2. Methode

Dit onderzoek is gebaseerd op arbeidsmigranten die in 2011 naar Nederland kwamen en zich tevens in dat jaar inschreven bij een gemeente. Het ging hierbij om 31 duizend personen. De analyse van de arbeidsmigranten omvat niet exact vijf jaar. Migranten zijn gevolgd vanaf het moment dat ze in Nederland aankwamen in de loop van 2011 tot en met 31 december 2016. Daarnaast zijn van sommige demografische en sociaaleconomische indicatoren in dit artikel cijfers opgenomen vanaf eind 2011, begin 2012 of eind 2012.Het verschilt dus per indicator vanaf welk moment gegevens beschikbaar zijn over de binnengekomen arbeidsmigranten in 2011. Arbeidsmigranten zijn geselecteerd op basis van het migratiemotief.

Arbeidsmigranten worden in dit onderzoek in vier groepen onderscheiden:
— kennismigranten van buiten de EU;
— kennismigranten uit de EU;
— overige arbeidsmigranten van buiten de EU;
— overige arbeidsmigranten uit de EU.


De groep arbeidsmigranten is verrijkt met de volgende gegevens: leeftijd, geslacht,nationaliteit, type huishouden, gemeente van inschrijving, voornaamste inkomensbron,bedrijfstak waarin ze werkzaam zijn en kenmerken van hun woning. Deze gegevens zijn tussen 2011 en 2016 jaarlijks gekoppeld aan de onderzoekspopulatie.