Auteur: Loes Parlevliet
Uitkomsten EMU-enquête 2023

Samenvatting

Deze nota geeft de uitkomsten weer van de EMU-enquête 2023 die eind 2022 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van een soortgelijke enquête gehouden onder waterschappen door de Unie van Waterschappen. Het EMU-saldo van de vier overheidslagen samen wordt door de decentrale overheden voor het verslagjaar 2023 geraamd op -6,4 miljard euro (-0,64 procent van het bbp). Voor de berekening van dit percentage is het bbp uit de macro economische verkenning van 2023 van het CPB gebruikt. Het saldo  overschrijdt de macronorm van -0,4 procent van het bbp, welke is afgesproken tussen het Rijk en de decentrale overheden. De raming van het EMU-saldo van -6,4 miljard euro voor het verslagjaar 2023 is een verslechtering ten opzichte van die uit de EMU-enquête 2022 voor het verslagjaar 2023 die -3,8 miljard euro bedroeg. De raming van het EMU-saldo van verslagjaar 2022 is -7,6 miljard euro, wat een verslechtering is ten opzichte van de raming van -6,6 miljard euro voor verslagjaar 2022 volgens de EMU-enquête 2022. Het EMU-saldo wordt historisch gezien in het algemeen positiever ingeschat naarmate het geschatte jaar verder in de toekomst ligt. Voor 2024 wordt het EMU-saldo geraamd op -3,0 miljard euro.